Над 3400 дела са гледали съдиите от Административния съд в Пловдив миналата година

Съдът остава най-натоварения съд в групата на средно натоварените административни съдилища в страната и за 2020 г.

За първи път в онлайн среда на 26.03.2021 г. се проведе Общо събрание на магистратите при Административен съд – Пловдив, на което бе представен и обсъден Годишен доклад за дейността за 2020г. от председателя на съда Явор Колев. Събранието се проведе чрез видеоконферентна връзка в сградата на съда при спазване на приетите и действащи към момента противоепидемични мерки.

Общият брой постъпили дела в Административен съд – Пловдив за 2020 г. е 3408 дела, от които първоинстанционни 2371 дела и касационни 1 037 дела.

Явор Колев подчерта в доклада си, че въпреки намалението на делата в сравнение с предходната 2019 г./общо постъпили 4048 дела/, Административен съд – Пловдив по кри­те­риите за натовареност по щат (към всички разгледани и свър­шени дела) на съдия, продължава да е сред най-натоварените административ­ни съдили­ща в страната. Действителната натовареност на съдия се отчита да е приблизително разгледани 181 дела на месец и така се  запазва почти непроменена спрямо предходната година. Това е така предвид намалена натовареност на един от съдиите, напускането на друг и двама командировани във Върховен административен съд през отчетната 2020 г.

Изцяло или частично са отменени една трета от разгледаните дела

По отношение на осъществявания касационен контрол от Върховен административен съд, председателят посочи, че отменени изцяло или частично са около 1/3 от разгледаните от него дела, при което приблизително се запазва процентното съотношение спрямо предходната година, като в същото време отчете, че е намалял броя на отменените и изменени съдебни актове, което от своя страна се дължи и на намалението на обжалвани актове.

Явор Колев отбеляза, че в съда от миналата година има Система за видеоконферентна връзка, приведена в експлоа­тация от Административен съд – Пловдив на 23.04.2020 г. и ситуи­рана в съдебна зала №1. Председателят отчете, че новата придобивка се оказва изключително удачно решение, осо­бено при работата на съда в условия на пандемия, а и още повече след законовата регламентация на видеоконференцията в чл.171 ал.3 АПК и чл.143 и сл. ГПК.

При обобщението в доклада си, председателят посочи, че Административен съд – Пловдив се е справил с доста задачи през изминалата година, както от правораздавателно естество, така и от организационно и битово такова, свързани с реорганизация на специализираната администрация, ремонт и най-вече въведени противоепидемични мерки.

„Въпреки създадените затруднения, не се стигна до прекъсване на правораздавателния процес и успешно се премина през създадените сътресения без особено отражение върху същинската работа на съда“, посочи съдия Колев. Специфичната обстановка изисква и специфични средства за управ­л­е­ние в работата на всеки един съдия и служител, която следва да бъде съобразена и с необичайните предизвикателства, които малко поколения в човешката история са срещали.

Председателят Колев, изрази своята  благодарност към екипа на съда за ползотворната работа през изминалата нелека година, като пожела най-вече здраве за всички. Най-голямото предизвикателство за 2021 г., обаче, остава рабо­та­та на съда в условия на световна пандемия.

Годишният доклад за дейността на Административен съд – Пловдив съгласно чл.93, ал.1, т.15 от Закона за съдебната власт е публикуван на интернет страницата на съда.

Подобни статии

Top