Насърчават бизнеса в Община Раковски

ОИЦ – Пловдив представи процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по ОПИК в Раковски

Процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 представиха експертите на ОИЦ – Пловдив на информационна среща в град Раковски.

Експертите на центъра поясниха, че сред кандидатите може да бъдат фирми, които развиват своята основна икономическа дейност в секторите:

производство на текстил и изделия от текстил (без облекло), химични продукти, компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, електрически съоръжения, машини и оборудване, автомобили, ремаркета и полуремаркета, превозни средства, издателска дейност, филми, телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, научноизследователска и развойна дейност, обработка на кожи, производство на изделия за пътуване и сарашки изделия, изделия от дървен материал, от корк, слама и материали за плетене, печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители, лекарствени вещества и продукти“, стъкло и изделия от стъкло, порцеланови и керамични изделия, коване, щамповане и валцуване на метал и други.

Минималният размер на БФП е 50 000 лв., а максималният – 391 166 лв. Максимален интензитет на помощта: 90%.

Бяха коментирани още допустимите дейности, очакваните срокове и начина за кандидатстване с проектно предложение.

На събитието присъстваха представители на общинската администрация в града, представители на читалищата в общината, земеделски производители от региона и граждани. Заинтересованите страни получиха изчерпателна информация за допустимите кандидати по процедурата, сред които юридически лица или еднолични търговци с не повече от две приключени финансови години, микро, малки или средни предприятия, независими предприятия.

Областен информационен център – Пловдив осъществява своята дейност по проект BG05SFOP001-4.001-0014 „Ефективно функциониране на областен информационен център в гр. Пловдив“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз.

На 17 и 18 октомври 2017 г. предстоят срещи в общините Асеновград и Хисар. Подробна информация и разяснения могат да бъдат получени в офиса на Центъра, разположен на пл. „Централен“ №1 или на телефони 032/ 262 000 или 032/656 407.

Подобни статии

Top