НДФ „13 века България“ ще подпомага печатни издания на музеите и галериите

Фондът обявява сесия за финансово подпомагане на изданията на държавните и общински музеи и галерии в България

Националният дарителски фонд „13 века България“ обявява сесия за финансово подпомагане на тема: „НДФ 13 века България“ подкрепя печатни издания на държавните и общински музеи и галерии в България“. Темата ще даде възможност на различни музеи и галерии да реализират свои издателски проекти в областта на изследването и популяризирането на българското културно наследство.

Общият размер на финансовите средства, с които ще бъдат подпомагани кандидатстващите проекти от Фонда, е левовата равностойност на разходите за труд за отпечатване на изданието според актуална оферта от Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.

Общ бюджет на сесията: 22 000 лв.

Допустимост:

 • Кандидати – държавни и общински музеи и галерии на територията на България, когато предметът им на дейност съвпада с целите и дейностите, възложени на Фонда със Закона за НДФ „13 века България“.

Недопустимост на проектите:

 • Не се разглеждат проекти, подадени от физически лица, еднолични търговци и търговски дружества;
 • Не се разглеждат проекти на кандидати, получили подкрепа от Фонда по друг проект в рамките на календарната година;
 • Не се разглеждат проекти на кандидати, получили подкрепа и неизпълнили задълженията си по предходни договори, сключени с НДФ „13 века България“;
 • Проекти с липсващи и/или непълни документи;
 • Проекти, постъпили след срока за кандидатстване;
 • Проекти, които противоречат на закона, нарушават човешките права или подбуждат към дискриминация;
 • Проекти, които вече са реализирани и са приключили;
 • Проекти, които ще бъдат реализирани за срок, по-дълъг от 18 месеца, считано от датата на постъпване на заявлението;
 • За разходи за дейност, която не е свързана пряко с целта на кандидатстващия проект;
 • За разходи по кандидатстващия проект за дейност, която е свързана с политически партии, включително партийни мероприятия с участието на представители на политически партии.
  1 2

Подобни статии

Top