Нова социална услуга в подкрепа на хора с увреждания в Асеновград

Разкриват 70 работни места в социалната сфера

Стартира приемът на документи от кандидати за потребители на нова социалната услуга, предоставяне от община Асеновград. Началната дата, в която може да се кандидатства, е този понеделник – 29.03.21 г.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на хора в надтрудоспособна възраст, които са в невъзможност за самообслужване. Подкрепата ще се осъществява от лице, назначено на длъжност „социален асистент“.

На работа ще бъдат наети 66 асистенти, които да се грижат за общо 198 потребители. Сумата, осигурена от държавния бюджет за реализиране на услугата само за 2021 г., е в размер на 789 030 лева.

Как да кандидатствате за работа?

Лицата, желаещи да бъдат назначени на длъжност „социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, е необходимо да подадат следните документи: заявление–декларация (по образец); документ за самоличност (за справка); автобиография; копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование; декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки, като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец); други документи по преценка на кандидата, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или такива, за продължителността на професионален опит (при наличие на такъв). С одобрените кандидати за заемане на длъжността „социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8-часов работен ден. Един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на най-малко двама потребители.

Кои хора могат да се възползват от услугата, като потребители?

Това са лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа, или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Кандидатите за потребители заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес. Необходимите документи за кандидатстване са: заявление-декларация (по образец); документ за самоличност (за справка); експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); медицински протокол на ЛКК (копие); други медицински документи – актуална епикриза и други (копие); пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за потребител). Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Документи по образец за асистенти и за кандидати за потребители се подават от 29.03.21 г. на улица „Цар Иван Асен II“ №38 (сградата на Стария съвет), всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 ч. Там могат да бъдат получени и бланките на самите формуляри за попълване.

Подобни статии

Top