Нова структура на администрацията в Пловдив

Община Пловдив внесе предложение за приемане на нова структура на администрацията

В Общинския съвет днес беше внесена проект за промяна в структурата на Община Пловдив. Промените целят оптимизиране на работните процеси и повишаване ефективността на работата на администрацията, както и намаляване на разходите за персонал, осигурени от местни приходи.

Трансформират се ресорите на зам.-кмет „Финанси, здравеопазване, стопански дейности, екология“, на зам.-кмет „Европейски политики и социални дейности“, зам.-кмет „Спорт и младежки дейности“ и на зам.-кмет „Образование и бизнес развитие“, в следните:

  1. „Финанси и стопански дейности“,
  2. „Екология и здравеопазване“,
  3. „Образование, бизнес развитие и европейски политики“,
  4. „Спорт, младежки дейности и социална политика“.

Според внесеното предложение дейността на зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“ ще бъде свързана с координиране и контрол  на  цялостната дейност на общината, с бюджетния процес и  счетоводната отчетност, с организирането и провеждането на обществени поръчки, с осигуряването на  правно-нормативното обслужване  на  звената в администрацията, с координирането и контролирането на стопанските дейности, управлението  и контрола при администрирането на местните данъци и такси. На пряко подчинение на зам.-кмет „Финанси и стопански дейности“ са: дирекция „Финансова политика“, дирекция „Счетоводство“, дирекция „Стопански дейности“, дирекция „Местни данъци и такси“, дирекция „Правно-нормативно обслужване“ и дирекция „Обществени поръчки“.

Дейността на зам.-кмет „Екология и здравеопазване“ ще бъде свързана с координирането и контролирането на дейностите по здравеопазване и опазването, възстановяването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси, организация, координация и контрол на дейностите по чл. 66 от ЗМДТ. Звената, които ще бъдат на негово пряко подчинение са дирекция „Екология и управление на отпадъците“ и дирекция „Здравеопазване“.

Връщат старите ресори на зам.-кметовете Стефан Стоянов и Георги Титюков

На зам.-кмет “Образование, бизнес развитие и европейски политики“ ще бъде възложено да осигурява и контролира условията и организацията на дейностите в предучилищното и училищното образование в общинските училища и детски градини. Същият ще координира изпълнението на политиката на общината по привличането на инвеститори в региона и насърчаване на сътрудничеството между бизнеса и образователните институции. Също така ще контролира цялостния процес по кандидатстването за финансиране по оперативни и международни програми, както и ефективността на изпълнението на реализиращите се проекти и програми с бенефициент Община Пловдив. Звената , които ще бъдат на негово пряко подчинение са: отдел „Образование“ и отдел „Бизнес развитие и европейски политики“.

Реализацията на политиката на общината по отношение на спорта и младежките дейности и ръководството и координирането в областта на социалната политика ще бъде възложена на заместник-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“, като  неговата дейност ще бъде подпомагана от дирекция „Социална политика“ и отдел „Спорт и младежки дейности “.

С промяната в структурата не се предвижда увеличаване на числеността на персонала в общинската администрация, но се предлага съществено намаляване на разходите за администрация от местния бюджет. Финансираните до момента 130 щатни бройки от местни приходи ще бъдат намалени на 25.  Общата численост на общинската администрация остава непроменена, като с предлаганото изменение ще се освободят средства за други дейности или услуги от местен характер.

Предложението е новата структура на Община Пловдив да влезе в сила от 1 март 2021 г.

Подобни статии

Top