Нови правила за подпомагане на спорта в Асеновград

За финансиране ще бъдат включени и подготвителните групи с деца във възраст 10 – 12 г. и 13 – 14 г., а състезателите под 10-годишна възраст също ще бъдат точкувани

Община Асеновград прие нови правила за подпомагане на спорта в общината, като се въвежда по-строг контрол. Това ще става с нова наредба, която определя начина на оценяване и разпределение на средствата за спортните клубове и която бе одобрена от Общински съвет.

Новата наредба, определяща начина на оценяване и разпределяне на средствата за спортните клубове, беше одобрена от Общински съвет – Асеновград. Тя касае лицензираните организации, развиващи дейността си на територията на асеновградска община и регистрирани в съответната федерация. Едно от нововъведенията в наредбата е, че за финансиране ще бъдат включени и подготвителните групи с деца във възраст 10 – 12 г. и 13 – 14 г. Състезателите под 10-годишна възраст също ще бъдат точкувани при постигнати резултати, като ще бъдат оценявани по системата на 10 – 12-годишните. В старата наредба държавните първенства и турнирите се точкуваха равностойно, а те сами по себе си са различни по характер състезания. Новата разпоредба ги разграничава и това предложение бе внесено по искане на спортните клубове на проведена през февруари тази година среща.

Подчертаваме, че община Асеновград не дели спортовете на олимпийски и неолимпийски. Държавата ги финансира по различни критерии. За олимпийските спортове се отпускат повече средства, тъй като състезателите им имат по-големи разходи за подготовката си. Провеждат по-чести тренировки и спортни лагери, отколкото спортистите, участващи в държавни първенства. Такива са, например, кану-каяк, вдигане на тежести, баскетбол, волейбол, борба, ловна стрелба и други. Коефициентът за олимпийските спортове, по който ще бъдат оценявани клубовете, е 2, а за неолимпийските е 1,20. За сравнение, в община Пловдив точкуването е по коефициенти 2 към 1, в полза на олимпийските спортове.

Друга новост в спортната наредба на Асеновград е отпускане на средства за поддръжка на спортни бази, които не са общински. Има ограничение на сумата до 2 000 лева. Според новите правила, за получаване на финанси могат да кандидатстват и юридически организации с нестопанска цел, които са с обществена полза, вписани в Националния регистър при Министерството на младежта и спорта.

Размерът на финансовото подпомагане за всички спортни клубове е на база постигнатите спортно-технически резултати от състезателите и отборите. Средствата следва да се разходват целево – за хонорари на треньори, спортна екипировка и пособия, медицинско обезпечаване, медикаменти за спортно възстановяване, наеми на спортна база и съоръжения, заверки на картотеки и такса за участие в състезания, награден фонд, транспортни разходи и такива, за храна и нощувки при участия в състезания, провеждащи се извън територията на община Асеновград, за оперативно лечение на спортни травми и други. Подпомагането се извършва при удостоверяване на разходите със съответните медицински и финансови документи и документ доказващ тяхното заплащане.

Условията за получаване на средства са описани подробно в новата наредба, която ще влезе в сила, веднага след като бъде одобрена от Областна администрация. Сред изискванията към кандидатите за финансиране са спортните клубове да провеждат редовен и активен учебно-тренировъчен процес с треньори с професионална правоспособност и  квалификация за съответния вид спорт. Друго условие е да участват в състезания, включени от съответната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар. Важно е спортният клуб да има регистрирани изяви от предходната година на национално или международно ниво, удостоверени с протоколи. Кандидатът за финансиране трябва да е развивал дейност на територията на община Асеновград най-малко една спортно-състезателна година преди годината на кандидатстване за подпомагането. Клубът трябва да няма финансови задължения към общината, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване.

Финансово подпомагане, според новата наредба, няма да се предоставя на търговци и търговски дружества; спортни клубове, на които община Асеновград е предоставила финансово подпомагане, но те не са изпълнили задълженията по смисъла на тази наредба; спортни клубове за дисциплини, които имат демонстративен или конкурсен характер.

Всеки спортен клуб има право да отчете не повече от две индивидуални класирания за всеки свой състезател. При колективните спортове точките се умножават по броя на игралите в отбора състезатели, като техния брой не трябва да надвишава 12. Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви, традиционни и нови за община Асеновград и същите са включени в спортния календар на града за съответната година, получават за международни прояви 250 точки, а за такива, от национален мащаб – 100 точки. Спортни клубове, желаещи да получат финансови средства от община Асеновград, подават заявление до кмета. Средствата, които се отпускат, са в размер на броя на събраните точки. Община Асеновград упражнява контрол върху изразходването на отпуснатата сума, като има право да изисква всички необходими счетоводни документи и информация за дейността и да извършва проверка на място. Спортни клубове, неотчели средства до 31-ви януари от новата календарна година, нямат право на финансово подпомагане от община Асеновград. А такива, кандидатстващи за средства чрез представени документи с невярно съдържание, се лишават от финансово подпомагане. Спортни клубове, които ползват финансовите средства не по предназначение, ги възстановяват в пълен размер, заедно с лихва, е описано в новата спортна наредба на община Асеновград.

Подобни статии

Top