Областният кризисен щаб: Пълен списък на мерките и забраните

Къде и какво ще се следи от днес в Пловдив и областта. Ето и глобите

DCnews.bg публикува мерките за ограничаване разпространението на коронавирсната инфекция на територията на Пловдив и областта, разпространени официално от Областния кризисен щаб. Пълен списък:

Градски транспорт – община Пловдив

 1. Всички лица, които се намират в транспортни средства от масовия градски транспорт на община Пловдив, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в това число – кърпа, шал, шлем и др.). В случай на неизпълнение на посочената мярка, деянието се наказва с глоба от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.
 1. Възлага на Община Пловдив да определи длъжностни лица, които да контролират спазването на изискването за носене на защитна маска за лице или друго средство, покриващо носа и устата, както и за създадената организация за спазване на противоепидемичните мерки от страна на фирмите-превозвачи в транспортните средства от масовия градски транспорт на община Пловдив. В случай на нарушения, определените длъжностни лица следва да съставят актове за установяване на административно нарушение.
 2. Възлага на фирмите-превозвачи във всички транспортни средства от масовия градски транспорт на община Пловдив да бъде поставена на видно място информационна табела, в която е посочено, задължението за поставяне на защитна маска за лице или друго средство, както и глобата за нарушение на въведената противоепидемична мярка (от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.)
 3. Възлага на фирмите-превозвачи от масовия градски транспорт на община Пловдив да създадат организация за спазване на въведените противоепидемични мерки, в това число и спазване на изискването за поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, от пътници и служители в градския транспорт. В случай на нарушение имуществената санкция за едноличния търговец/юридическо лице е в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв. Фирмите-превозвачи следва да уведомят ОКЩ за създадената организация в срок до 22.10.2020 г. /четвъртък/.
 1. Община Пловдив следва да представя до 11 ч. пред ОКЩ ежедневен доклад за извършените проверки и съставените актове и предписания в транспортни средства от масовия градски транспорт на община Пловдив. Междуградски транспорт – област Пловдив
 2. Възлага на органите на РЗИ и МВР да извършват инцидентни проверки за спазване на изискването за поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата (в това число – кърпа, шал, шлем и др.) в транспортните средства от междуградския транспорт на територията на област Пловдив.

Хранителни и нехранителни супер/хипермаркети/магазини

 1. Да се създаде строг пропускателен режим в хранителните и нехранителните хипермаркети и супермаркети (до 100 посетители) с оглед недопускане на близък физически контакт. Управителите на посочените обекти следва да уведомят ОКЩ за създадената организация за спазване на въведените противоепидемични мерки (спазване на дистанция, носене на маска/предпазно средство и др.)
 2. Възлага на собствениците на хранителните и нехранителните хипермаркети и супермаркети във всички обекти да бъде поставена на видно място информационна табела, в която е посочено, задължението за поставяне на защитна маска за лице или друго средство, както и глобата за нарушение на въведената противоепидемична мярка (от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.)
 3. Възлага на собствениците на хранителните и нехранителните хипермаркети и супермаркети да създадат организация за спазване на въведените противоепидемични мерки, в това число и спазване на изискването за осигуряване на дистанция, поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, от посетители и служители в съответния обект. В случай на нарушение имуществената санкция за едноличния търговец/юридическо лице е в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв. Собствениците на хранителните и нехранителните хипермаркети и супермаркети следва да уведомят ОКЩ за създадената организация в срок до 22.10.2020 г. /четвъртък/.
 1. Възлага на собствениците на малки хранителни и нехранителни магазини да създадат организация, съобразно площта на съответния обект, за спазване на дистанция от 2 метра между посетители/персонал, както и поставяне на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата, от посетители и служители в съответния обект. В случай на нарушение имуществената санкция за едноличния търговец/юридическо лице е в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
 2. Възлага на собствениците на малки хранителни и нехранителни магазини в обектите да бъде поставена на видно място информационна табела, в която е посочено, задължението за поставяне на защитна маска за лице или друго средство, както и глобата за нарушение на въведената противоепидемична мярка (от 300 до 1000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2000 лв.).
 3. В случай на неспазване от страна на собствениците на хранителни, нехранителни хипермаркети, супермаркети и малки магазини на въведените противоепидемични мерки, ОКЩ ще предприеме действия и ще сезира компетентните органи за затваряне на съответния обект.

Контролни органи

 1. Във връзка с ефективното изпълнение на противоепидемичните мерки, контролните органи (РЗИ-Пловдив, Община Пловдив, ОД на МВР-Пловдив, ОДБХ-Пловдив и Дирекция „Инспекция по труда-Пловдив“) следва да изпратят график и информация за екипи във връзка с предстоящите проверки.
 2. Възлага на Дирекция „Инспекция по труда-Пловдив“ да извършва регулярни проверки на работодатели на територията на община Пловдив относно спазване на въведените противоепидемични мерки, съобразно тяхната компетентност. Дирекция „Инспекция по труда- Пловдив“ следва да представя до 11 ч. пред ОКЩ ежедневен доклад за извършените проверки и съставените актове и предписания.
 3. Възлага на ОДБХ-Пловдив да извършва регулярни проверки в заведенията за хранене и развлечения на територията на община Пловдив, контролирани от агенцията, съобразно тяхната компетентност. ОДБХ-Пловдив следва да представя до 11 ч. пред ОКЩ ежедневен доклад за извършените проверки и съставените актове и предписания.
 4. Възлага на РЗИ-Пловдив и ОД на МВР-Пловдив да продължат да изпращат ежедневни справки за извършени проверки за спазване на противоепидемичните мерки.

Пенсионерски клубове

 1. Възлага на районните кметове в община Пловдив да извършат проверка на клубовете за пенсионери, находящи се на територията на съответните райони, като при необходимост обектите бъдат затваряни за посетители.

Подобни статии

Top