ОбС - Пловдив заседава, точките в дневния ред "валят" една след друга - DC news

ОбС – Пловдив заседава, точките в дневния ред „валят“ една след друга

Над 60 са решенията, които трябва да вземе местният парламент в края на годината, сред тях и това за удължаване работното време и обхват на „Синя зона“

Пловдивските съветници се събират на общинска сесия с почти километричен дневен ред. Заседанието може би е последното за годината, заради многото точки началото му ще е от 9 часа – а не от 10 часа, както стана по традиция, когато местният парламент използва залата на Дома на културата „Борис Христов“.

Точките са 62 на брой, представяме някои от по-важните измежду тях:

 • Изменение на приходната и разходната част на бюджета на община Пловдив за 2020 година;
 • Вземане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 19 790 163 лева за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив – етап 1“;
 • Вземане на решение за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 10 000 000 лв. за осигуряване на финансиране за изпълнение на проект „Интегриран проект за водите на град Пловдив-етап 1“;
 • Прехвърляне в бюджета на Община Пловдив за 2021 г. на одобрен временен безлихвен заем в размер на 74 114 лв. по проект „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Пловдив“;
 • Участие на община Пловдив с проектни предложения по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-2022“, финансирана от държавния бюджет чрез Министерство на образованието и науката;
 • Приемане на Годишна програма за развитието на читалищната дейност в Община Пловдив през 2021 година;
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли и детски градини на територията на община Пловдив;
 • Вземане на решение за изменение и допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 година;
 • Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2020 г.-31.10.2020 година;
 • Даване разрешение на управителя на МБАЛ „Св. Мина“ за дигитализация на рентгеновата уредба на лечебното заведение с прогнозна стойност до 20 000 лв. с включен ДДС;
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на околната среда на територията на община Пловдив;
 • Освобждаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Градски транспорт Пловдив“ АД(Н) и избор на нов представител на Община Пловдив в ОСА; 2. Определяне на член на Съвета на директорите на „Градски транспорт-Пловдив“ АД(Н); 3. Упълномощаване на представителя на Община Пловдив в ОСА на „Градски транспорт Пловдив“ АД (Н) да гласува на извънредното Общо събрание на акционерите на „Градски транспорт“ АД (Н), което ще се проведе на 29.01.2021 г. или при липса на кворум на резервната дата 16.02.2021 година;
 • Вземане на решение за отпадане на задължението за заплащане на наемната цена от страна на наемателите на части от общински имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на общинските училища на територията на Пловдив за срока от 01.12.2020 г. до прекратяване на извънредната епидемична обстановка в Република България;
 • Проект за промяна на Наредба за определянето размера на местните данъци на територията на община Пловдив във връзка с актуализацията й спрямо изменения в Закона за местните данъци и такси по отношение патентния данък за места за настаняване с до 20 стаи и намаляване на същия с оглед стимулиране и изсветляване на споделената икономика. Вносители на предложението са общинските съветници от ППГОС от „Демократична България – Обединение“;
 • Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив.

Подобни статии

Top