Община Пловдив: Избирателите своевременно да проверят дали са включени в списъците

Във връзка с предстоящите на 27 октомври 201 9г. избори за общински съветници и за кметове общинска администрация Пловдив уведомява:

На интернет страницата на Община Пловдив (www.plovdiv.bg/категория МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019) са публикувани (по райони) списъците на заличените лица. Списъците на заличените лица са изготвени по постоянен адрес и включват  имената, ЕГН и основанието за заличаване на лицата, автоматизирано заличени от избирателните списъци, които:

а) са поставени под запрещение;

б) изтърпяват наказание „лишаване от свобода“;

в) са с настоящ адрес към 26 април 2019 г. включително (6  месеца преди изборния ден ) извън Република България;

г) са вписвани в избирателния списък по настоящ адрес.

Лице, вписано в списъка на заличените лица, но което има право да гласува може да поиска да се запознае с основанието за заличаване и да поиска да бъде изключено от този списък с писмено заявление (Приложение № 11-МИ от изборните книжа) до кмета на общината или до кмета на района, чрез заявление, подписано с електронен подпис, или сканирано копие на заявлението,  изпратено на електронна поща: inf@plovdiv.bg. Към заявлението следва да се приложат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

Заявлението ще бъде разгледано незабавно, като кметът на общината/кметът на района следва да се произнесе с мотивирано решение. Отказът за изключване от списъка ще се съобщи на заявителя, който може да го обжалва пред административен съд в срок до 24 часа от съобщението.

Общинска администрация Пловдив напомня на всички избиратели своевременно да проверят дали са включени в избирателните списъци и в коя избирателна секция ще гласуват.

 

Подобни статии

Top