Община Пловдив набира кандидатури за членове на Съвета на децата

·       Умение за водене на преговори и участие в групови дискусии

·       Ориентираност към резултати

·       Организаторски умения

·       Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от областта

·       Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта

·       Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Изисквания към деца бежанци:

– Детето да е получило международна закрила

– Детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета и да кандидатстват по едно от следните направления:

Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски / младежки съвети, парламенти и др.

·       Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса.

·       Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители / доброволци в социални услуги за деца

·       Индивидуални кандидатури.

Желаещите могат да кандидатстват до 24 май 2020 г. и да  изпращат документите си на email: info@plovdiv.bg или адрес: гр. Пловдив, пл. „Стефан Стамболов” №1 , Община Пловдив, Деловодство.

Повече информация за процедурата може да получите на

https://sacp.government.bg/съвет-на-децата.

1 2

Подобни статии

Top