Община Пловдив няма да вдига такса „смет“ през 2022 г.

План-сметката за догодина е в размер на 46, 4 млн. лв.

Община Пловдив изготви план-сметката за твърди битови отпадъци за 2022 г. Според нея не се предвижда повишаване на таксата за гражданите и бизнеса.

Считаме, че в продължаващата Ковид обстановка не е необходимо да натоварваме нито гражданите, нито бизнеса с допълнителни разходи и затова не се предвижда повишаване на такса „смет“ през следващата година“, съобщи зам.-кметът по екология Анести Тимчев.

Въпреки че няма да има увеличения през 2022 г. Община Пловдив ще задели повече средства за осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други. Те са в размер на 200 000 лв. и ще бъдат използвани за закупуване на приблизително 600 броя съдове за съхраняване на битови отпадъци. Също така са планирани средства за информационни кампании във всички райони на града свързани с предотвратяване образуването на отпадъци и подготовка за повторна употреба.

В план-сметката са заложени още 12,4 млн. лв. за сметосъбиране и сметоизвозване.

23 млн. лв. са заделени за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други територии от населените места, поддържане на дъждоприемните шахти и издръжка на общинските предприятия „Чистота“, „Градини и паркове“ и „Траурна дейност“.

Общият размер на всички планирани разходи за 2022 г. възлиза на 46, 4 млн. лв.

Ще бъде намален още и обемът на ръчното почистване на градската инфраструктура. През 2022 г. чрез кредитен ресурс ще бъде реализирана и програмата за закупуване на ново оборудване за ОП „Градини и паркове“ и ОП „Чистота“, което от своя страна ще доведе до повишаване кратността на почистването и обработването на отпадъците с 15 %.

Община Пловдив ще положи и по-ефективни усилия за подобряване организацията и работата на Регионалното депо за неопасни отпадъци в с. Шишманци и с. Цалапица с цел по-комплексно обработване на битовите отпадъци на Пловдив. Съвместно с фирмите за оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак“ АД и „Екопак“ АД ще бъде развита система за работа с ученици, семейства и организации по разширяване ефективността от разделното събиране на битовите отпадъци.

Подобни статии

Top