Община Пловдив обяви обществена поръчка за изготвяне на методика за въвеждане на зони с ниски емисии

Поръчката е на стойност 150 000 лв. с ДДС

Община Пловдив публикува обществена поръчка с предмет:  „Разработване на методика за въвеждане на зони с ниски емисии”. Нейното разработване е в съответствие с мерките, предвидени в Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Община Пловдив и Планът за действие към нея за периода 2018 – 2023 г.

Основните параметри на поръчката са в две части. Първата е свързана с изготвянето на анализ на нормативните изисквания за въвеждане на зоните, определяне на заинтересованите и засегнатите страни. Необходимо е също да се направи преглед и анализ на чуждестранния опит при въвеждането на мерките, насочени към намаляване на вредните емисии от автомобилния трафик и битовото отопление на твърдо гориво.

Изпълнителят следва да изработи  прогноза за превишенията по замърсители, определяне на подходите за тяхното ограничаване и определяне вида на мерките и очакваният ефект от прилагането им.

Необходимо е да направи и оценка на екологичните, социалните и финансовите ефекти от прилагане на мерките.

В изискванията на поръчката е включена и оценка на икономическата целесъобразност и ефективност на методиката. Методиката също така включва предложение за зоните с ниски емисии, които ще бъдат въведени на територията на общината.

Последните промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух позволяват на общините да въвеждат зони с ниски емисии като ограничават движението на замърсяващи превозни средства в определени части или на цялата си територия. Като мярка също така може да се приложи  ограничаване на употребата на определени видове горива или на уреди за отопление.

Поръчката е на стойност 150 000 лв. с ДДС, а срокът за изпълнение е 6 месеца.

Подобни статии

Top