Община Пловдив осъвременява учебния процес с нова стратегия

Община Пловдив внася в общински съвет „Стратегия за развитие на образованието в община Пловдив за периода 2017 – 2022“

„Съвременна визия на образователната система е свързана с основната ни цел за формирането у младите хора „Умения на 21 век“. Желанието ни е да осигурим възможности на децата да получат повече практически умения нужни им за съвременния свят“, обясни заместник-кметът Стефан Стоянов.

Вписаните в петгодишната програма цели са насочени към осъвременяване на учебния процес, материалната и техническа база на образователните институции чрез внедряването и използването на модерни технологии; дигитализиране на учебния процес, ранно кариерно ориентиране и професионална реализация на учащите; изграждане на нови педагогически кадри; координация и ефективно сътрудничество между институциите, осигуряването на равен достъп до качествено образование, подкрепа на децата, учениците и студентите. Важна приоритетна ос е развитието на професионалното образование и включването на индустрията на региона за придобиване на повече практически умения.

Стратегията включва пакет от политики, които да стимулират образователната система за реформи. Важен елемент от политиките на общината са вече стартиралите програми „Монтесори педагогика“, „Иновативни училища“ и „Дигитализация на учебния процес и Е-училище“ и т.н.

За постигането на целите, община Пловдив ще разчита и на активното участие на родителите и бизнеса.

През последните години големите индустриални предприятия в региона заделят все по-голям човешки ресурс и средства, за инвестиция в образователната система, с оглед осигуряване на подготвени кадри. Редица професионални професии вече са по-престижни и по-добре платени. Това дава шанс за по-бързо развитие на дуалната система.

Документът е създаден със съвместните усилия на всички заинтересовани страни на образователния процес в града – експерти от общината, Регионално управление на образованието – Пловдив, Областна администрация Пловдив, Общински съвет – Пловдив, представители на образователните институции в града, местния бизнес и неправителствения сектор и успешно надгражда образователните традиции в град Пловдив в отговор на съвременните изисквания и обществени очаквания  за адаптиране на образователната система към бързоразвиващата се икономика на Пловдив и региона.

Подобни статии

Top