Община Пловдив ще премахва старите отоплителни уреди преди подмяната им с нови

Общината пусна обществената поръчка за рециклирането на старите печки

Община Пловдив пусна обществена поръчка за избор на изпълнител за рециклиране на старите отоплителни уреди на хората, които са декларирали замяната им с нови такива. Тя е в следствие изпълнението на проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи“, финансиран по Процедура BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Печките на дърва и въглища и прилежащите им елементи, които ще се подменят, са отпадък, съдържащ метали. Съгласно изискванията преди доставката и монтажа на новите отоплителни устройства в жилищните имоти община Пловдив трябва да демонтира старите такива.

Цялостната дейност, която ще се извършва и която е в съответствие с нормативните актове, включва – демонтаж, изнасяне, натоварване и транспортиране до площадка, притежаваща необходимите документи за временно съхраняване. Отоплителните устройства подлежат и на последващо третиране – разделяне, сортиране на получените метални отпадъци по вид и рециклиране.

Стойността на обществената поръчка е малко над 130 000 лева без ДДС, а срокът за подаване на документацията и оферти е 8 февруари.

Чрез подмяната на отоплителните уреди на твърдо гориво (дърва и въглища) с алтернативни високоефективни устройства на природен газ, електричество, пелети и свързване към топлофикационната система се цели да се подобри качеството на атмосферния въздух заради намалените емисии на ФПЧ10 от битовото отопление, който е един от основните източници на замърсяване на въздуха.

Експерти от Община Пловдив и фирмите изпълнители ще следят за синхронизацията между процеса на демонтиране и монтиране, съответно на старите и новите отоплителни уреди, така че това да става извън зимния сезон или в кратък времеви интервал, ако е през зимата, но със съгласието на хората от домакинството.

Линк към ЗОП-https://app.eop.bg/today/182319

Подобни статии

Top