Община Пловдив: Вече можете да платите данъците си за 2021 г.

Вижте какви са сроковете и как можете да се издължите на общинската хазна

Дирекция „Местни данъци и такси“ уведомява, че гражданите вече могат да заплащат задълженията за данък върху превозните средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически данък за 2021 г. Съгласно Закона за местни данъци и такси сроковете за плащане на задълженията са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2021 г., който се внася на две равни вноски, както следва:

 1. Първа вноска – до 30.06.2021 г.
 2. Втора вноска – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 30.04.2021 г. се прави отстъпка 5 %/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2021 Г.  се внася на четири равни вноски, както следва:

 1. За първото тримесечие – до 01.02.2021 г.
 2. За второто тримесечие – до 304.2021 г.
 3. За третото тримесечие – до 02.08.2021 г.
 4. За четвъртото тримесечие – до 01.11.2021 г.

/на предплатилите за цялата година до 01.02.2021 г. се прави отстъпка 5 на сто/ 

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ЗА 2021 Г. –  внася се преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2021 Г. – внася се до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

 • В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси”

РАЙОН                                              АДРЕС                                               РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”                               ул. „Радецки” №18А                                                  08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                                           бул.”Македония” №73А                                            08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”                                      бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А                 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”                                    ул.”Вечерница”№ 1А                                                 08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                                     бул.”Шести септември” № 274                                08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                                        бул.”Освобождение” № 63                                       08.30 ч. – 17.00 ч.

 • Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВ: IBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници и лихви    441400

Данък върху превозните средства и лихви                                                                                    442300

Туристически данък и лихви                                                                                                              442800 

 • По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив plovdiv.bg;
 • На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница epay.bg; 
 • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД и Банка ДСК ЕАД;
 • По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница nap.bg; 

Информация за размера на задълженията може да се получи в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр. Пловдив, ул. „Радецки” №18А и  на посочените телефони:

 1. Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;
 2. Отдел „Приходи”:032/276940; 032/276947;
 3. Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276936; 032/276966,
 4. на следните интернет страници – plovdiv.bg, www.epay.bg, www.nap.bg.

Подобни статии

Top