Община Пловдив започва кампания за събиране на стари батерии и акумулатори

Целта на кампанията, която се провежда всяка година, е запазване на максимално чиста околната среда

Община Пловдив организира кампания за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.

Гражданите могат безвъзмездно да предават тези отпадъци на адрес: гр. Пловдив, Район „Северен”, ул. „Георги Бенев” №4, площадка на „Универсметал” ООД от 09:00 до 17:00 ч.

Целта на кампанията, която се провежда всяка година, е запазване на максимално чиста околната среда. За предотвратяване и ограничаване замърсяването на въздуха, водите и почвите, както и ограничаване риска за човешкото здраве е забранено изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на излезли от употреба гуми, негодни за употреба батерии и акумулатори и отработени масла, както и изгарянето им, с изключение на случаите, в които лицата, притежават съответното разрешение по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците.

В случай на злонамерено запалване на излезли от употреба гуми може да подавате сигнали на тел. 6111 – Пловдивски общински инспекторат или в районните полицейски управления.

Батериите са неразделна част от нашето ежедневие. Те съдържат тежки метали като живак, кадмий, олово, цинк и никел, които оказват вредно въздействие върху околната среда и човека, когато се изхвърлят в съдовете за битови отпадъци. Чрез общия поток отпадъци попадат в почвите и водите.

Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предоставената възможност да се освободят от опасните отпадъци по правилния начин, като ги предадат на специализираната площадка за събирането им или като ги върнат в магазини, където има поставени контейнери или на обявените места на официалната страница на Община Пловдив – https://bit.ly/3eXEtmL.

 

Подобни статии

Top