Община Раковски  с нови 2 проекта  за  над  700 000 хиляди лева

Социална услуга за хора с увруждания и саниране и ремонт на читалищито в Стряма са проектите, за които общинска администрация кандидаства

Първият проект е съвместно с МИГ“Раковски“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ с проектно наименование „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес – Община Раковски“.

Целта на проекта е подобряване на достъпа на възрастни в риск, хора с увреждания и хора над 65г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване.

Специфичните цели на проекта са надграждане на виртуален „Център за предоставяне на интегрирани услуги в семейна среда“ на територията на Община Раковски за почасово предлагане на услуги за социално включване в домашна среда ; предоставяне на интегрирани услуги за възрастни в риск – лица с увреждания и лица над 65г. в невъзможност за самообслужване, съобразени с техните индивидуални потребности и желания, с цел преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността; повишаване на професионалните умения и мотивация на наетите в центъра домашни санитари чрез провеждане на обучения, психологическа подкрепа и супервизия; предоставяне на възможности за връщане на реалния пазар на труда на лицата, полагащи грижи за близките си с увреждания.

В проекта е предвидено грижите да се предоставят в рамките на 12 месеца, като цялата му продължителност, включително сформиране на центъра и подбор и обучение на персонала, предоставяне на интегрираните услуги и заключителен етап да обхванат общо 24 месеца. Стойността н проекта е около 400 000 хиляди лева.

1 2

Подобни статии

Top