Община Родопи помага на безработни млади хора

Община Родопи сключи договор

по Проект „Обучения и заетост за младите хора“ по ОП „РЧР“ 2014-2020 с Агенция по заетостта, който се реализира за срок от шест месеца . Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд на ЕС.

Целта на проекта е интеграция на безработни младежи до 29 годишна възраст, продължително безработни регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ за 12 и повече месеца, които не осъществяват стопанска дейност, не са земеделски производители, нямат доходи от извънтрудови правоотношения и не участват в никакви форми на образование или обучение.

Проектът помага за по-лесен преход от образование към заетост на безработни младежи, които ще получат първи шанс за работа, както и нови и усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място.

Общо 19 лица

са назначени на работа в осем населени места от община Родопи, както следва-Белащица, Браниполе, Брестовица, Златитрап, Крумово, Устина, Цалапица и Ягодово.

Шест от младежите, са назначени на длъжност „Технически сътрудник“, седем работят „Общ работник“ и десет са насочени към „Сметосъбирач“. Назначените младежи са насочени към общината от дирекция „Бюро по труда“- Родопи, а за тях отговарят 12 наставника от съответните кметства и общинската администрация.

Чрез този договор на лицата се осигурява трудова ангажираност по проекта за срок от 6 месеца, а след приключването му, възможност за наемане на постоянен трудов договор към общинската администрация или кметство.

Подобни статии

Top