Общинарите в Кричим против обявяването на Бесапарските възвишения за защитена зона - DC news

Общинарите в Кричим против обявяването на Бесапарските възвишения за защитена зона

Съветниците гласуваха възражение и несъгласие срещу инициативата, щяла да спре развитието на града в посока север-запад

Общинските съветници в Кричим гласуваха категорично несъгласие и възражение срещу готвена от министъра на околната среда и водите Емил Димитров заповед, с която МОСВ се кани да обяви Бесапарски възвишения за защитена зона и така практически да блокира не само частната инициатива в терени, които са частна собственост, но да спре развитието на града в посока север-запад и да отреже в зародиш огромна израелска инвестиция за фотоволтаичен парк на 2000 дка.

Кметът на Кричим Атанас Калчев е входирал възражение в МОСВ с копие до премиера Бойко Борисов, което е гласувано с пълно мнозинство от Общинския съвет. На 18 страници във Възражението мотивирано се излагат несъответствията и откровените нарушения на законодателството в проектозаповедта на Емил Димитров.

Местността Бесапарски възвишения се простира в землищата на град Кричим и селата Куртово Конаре, Ново село и Триводици. Част от тях са общински, друга – частна собственост. Конфликтът е най-вече в частта от заповедта, която обхваща урбанизирана територия от град Кричим, която е в строителните граници на града и в която са новия гробищен парк, съществуващата Производствена зона, действащи селскостопански ферми за животни, обработваеми земи с овошки, градини, лозя.

При това Община Кричим има съгласуван с РИОСВ – Пловдив предварителен Проект на Общия си устройствен план с екооценка, предвиждащ именно разширяването на строителните граници на северозапад за жилищна зона. Ако проектозаповедта не се ревизира преди да влезе в сила, Ревизоро ще спре дългосрочното развитие на град Кричим, а Община и Общински съвет са категорични, че ще обжалват по съдебен път акта.

За да не се случи това и да не ескалира напрежението в общината, те се обръщат към разума на министъра на околната среда и водите и премиера Бойко Борисов.

Според Възражението на кмета и общинските съветници, липсват каквито и да било фактически обстоятелства за въпросната заповед в мотивната й част. Няма публично оповестени доклади, анализи, теренни проучвания, картирания на въпросната зона, наречена Бесапарски възвишения, както и местообитанията на видовете в нея.

Липсва изобщо анализ и оценка на извършвания контрол по Натура 2000, който да посочва, че сегашните мерки за опазване на дивата природа са недостатъчни. Няма и анализи дали  готвените пълни забрани не са прекомерни и как ще ограничат правото на собственост и инициатива от страна на граждани и юридически лица по отношение на частните им имоти в Бесапарски възвишения.

По-голямата част от въпросните възвишения са именно частна собственост и по Натура 2000 в такива зони е допустимо осъществяването на човешка дейност, като разораване, залесяване, паша, отглеждане на животни, ако се осигури стопанисване, което да защитава околната среда и е устойчиво.

Ето защо Общинският съвет и Община Кричим са категорични във Възражението си, че няма основания за издаване на готвената от Емил Димитров заповед с прекомерни рестриктивни забрани за голяма част от общината чрез обявяването й за защитена зона.

Според кричимци въпросната заповед ще превърне Бесапарски възвишения в пустееща зона.

МОСВ не е публикувало никакви данни за наличие на защитени природни местообитания в имотите, които са на територията на Община Кричим. Самите конфликтни имоти са в периферията на готвената защитена зона.

Безусловната забрана за стопанска дейност, съобразена с изискванията на Натура 2000, върху частни земеделски имоти пряко засяга правото на собственост на гражданите и противоречи на чл. 17, ал. 3 от Конституцията на Република България.

По тази причина, ако проектозаповедта не се преосмисли, поне в частта, засягаща въпросните общински и частни имоти в землището на Кричим, тя ще бъде атакувана в съда, категорични са общинските съветници на града.

1 2

Подобни статии

Top