Общината чака проекти от пловдивчани, бизнеса и НПО за включване в ПИРО

Срокът е две седмици

В рамките на две седмици Община Пловдив очаква проектни предложения от гражданите, местния бизнес и НПО, които да бъдат включени при разработване на Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Предоставя се възможност на всички заинтересовани страни на територията на общината да предложат дейности и проектни идеи за включване в Програмата за реализация на ПИРО. За целта е необходимо всеки желаещ да попълни специално разработения за целта образец на   Фиш за проектна идея – граждани или Фиш за проектна идея – бизнес и организации. За всяко отделно проектно предложение се попълва самостоятелен информационен фиш.

Вече готовите идейни концепции и окомплектовани документи (вкл. снимков материал, карти, схеми, чертежи, обяснителни записки и др.), трябва да се подадат по електронен път до: piroplovdiv@plovdiv.bg. в срок от 22.06. до 05.07.2021 г.

Всеки жител на общината, в качеството му на гражданин или представител на местния бизнес и/или НПО сектора, може да участва при избора на цели и приоритети чрез попълването на специално разработена анкета на сайта на ПИРО-Пловдив, както и дa пpeдлaгa peшeния на съществуващи проблеми, да инициира конкретни проектни идеи и дa paбoти зa peaлнa промянa чрез подаването на проектни фишове по описания ред.

Вашето участие в процеса по разработване на плановия документ е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус чрез прилагането на подхода „отдолу-нагоре“.

Проектните предложения, които бъдат включени в Плана за интегрирано развитие на Община Пловдив (ПИРО) за периода 2021-2027 г. имат реален шанс да получат финансиране по европейските програми или чрез други финансови инструменти.

Повече информация за подготовката на Плана можете да намерите на сайта на Община Пловдив.

Top