Общинският съвет ще гласува настаняването на украински бежанци - DC news

Общинският съвет ще гласува настаняването на украински бежанци

Четири общински структури ще настаняват бежанци

На предстоящата сесия на Общинския съвет утре ще бъде разгледана точка във връзка с настаняване на нуждаещите се от закрила украински граждани в общински структури на територията на Община Пловдив. В Република България е урегулирана подкрепата към лицата бежанци от страна на общините, чрез Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила. За да може Община Пловдив да участва в прилагането й е необходимо да се организира готовност за жилищно настаняване на чужденеца и членовете на неговото семейство.

От 2014 год. в Община Пловдив има разкрита социална услуга в общността, делегирана от държавата дейност Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица в риск, който работи по посока интеграцията на целевата група бежанци. Лицата се подкрепят с консултативни услуги, посредничество и застъпничество, подкрепа при изучаване на български език, избор на личен лекар и им се предоставя различна по вид информация за права и задължения на бежанците пребиваващи на територията на Република България.

В тази връзка Община Пловдив е необходимо да осигури подслон на бежанците, които желаят да се установят на територията на общината, както и да задоволи базовите им потребности от храна, вода, топлина, ток и др.

С предложението, което предстои да се разгледа, ще бъде дадено съгласие за настаняване на нуждаещите се от закрила украински граждани в следните общински структури:

– ОП „Младежки център Пловдив“, находящ се на ул. „Ясна поляна“ № 18;

– Дом за стари хора „Св. Василий Велики, находящ се на ул. „Коматевско шосе“ № 28;

– Звено „Майка и бебе“, находящ се на адрес ул. „Стою Шишков“ № 1

– Център за временно настаняване, находящ се на ул. „Мортагон“ № 4

Предлага се средствата за издръжка на бежанците в т. ч. разходите за храна, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, на настанените нуждаещи се украински граждани да се поеме изцяло от бюджета на Община Пловдив.

Top