Общинските паркоместа ще се раздават с явно наддаване на публичен конкурс - DC news

Общинските паркоместа ще се раздават с явно наддаване на публичен конкурс

Промяната е регламентирана с изменение на съответната общинска наредба

Нов регламент с провеждане на конкурси с явно наддаване указва начина на разпределяне и ползване на общинско паркомясто пред жилищните сгради. До промяната на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на община Пловдив се стигна след решение № 14351 на Върховния административен съд от 19.11.2020 г..

Проектът на промяната, който е в съответствие с изложените мотиви на съда, е качен на сайта на Община Пловдив.

Според текста на наредбата кметът на съответния район издават заповед за сформиране на комисия, която да оцени желаещите участници и да посочи ползвателите, определя зона и броя на паркоместата, както и началната и крайна дата за подаване на заявления.

При повече от един кандидат за дадено общинско паркомясто таксата за ползване се определя чрез публичен конкурс. В случаите, когато комисията е оценила двама и повече участници по един и същи начин, допълнително се провежда явно наддаване между тях, а не както до сега – чрез жребий.

Разрешението за ползване се издава от районните кметове за срок до 5 /пет/ години, като за едно жилище се полага едно място за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект. Таксата не може да е по-ниска от минималния размер, определен с наредба за администриране на местните такси и услуги.

Документът се издава на собствениците на жилището или техните роднини по права линия, ползвателите на жилището или техните роднини по права линия, както и наемателите на жилището.

Разрешението за ползване се издава въз основа на следните документи, подадени от кандидатите:

  1.  Заявление по образец до кмета на съответния район.
  2. Копие от документ за собственост, нотариален акт за учредено право на ползване или договор за наем на жилището.
  3. Копие от свидетелство за регистрация на леко МПС.
  4. Копие от договор за лизинг, наем или заем на леко МПС.
  5. Нотариално заверено пълномощно (изисква се в случаите, когато заявлението не се подава лично).

Издадените вече разрешения за ползване продължават на действат до изтичане на техния срок, упоменат в документа. Новият ред за определяне на ползвател на място общинска собственост за местодомуване на леко МПС ще започне да се прилага след  решение от Общинския съвет и влизане в сила на наредбата, като ще засяга граждани с изтекли разрешения за ползване и при определяне на нови схеми за паркиране.

Подобни статии

Top