Огнеборците предупреждават да се внимава край нивите и горите

Пловдивските пожарникари призоваха граждани и земеделските стопани да внимават в близост до житни масиви и горски площи във връзка с опазването на реколтата по време на жътвената кампания.

За недопускане възникването на пожари РДПБЗН-Пловдив призовава стопаните на земеделски земи, физическите и юридически лица, имащи отношение към жътвената кампания или в близост до тях, да се има предвид следното:

  1. Не се разрешава извършването на ремонтни дейности по линейните обекти(електропроводи, газопроводи и др.), преминаващи през житни площи, през периода от восъчна зрялост до прибиране на реколтата.
  2. Физическите и юридическите лица, преминаващи покрай неожънати площи, са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не създават предпоставки за възникването на пожари.
  3. Забранява се паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в узрелите зърнени масиви, както и в близост до тях. Изключително опасни са и предприетите сред нивите огневи работи по земеделската техника. От особена важност е наличието на разорани негорими ивици около гробищни паркове, жп линии, сметища, газопроводи и други пожароопасни обекти.

За да не се допускат пожари в житните насаждения пожарникарите напомнят на гражданите:

-да проявяват особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност в сухото, горещо време. Небрежно изхвърлената угарка в сухата трева може да причини големи щети. Особено безотговорно, противозаконно и лекомислено е запалването на стърнищата след жътва и на старата суха трева по пасищата.

-да не се допуска палене на открит огън, тютюнопушене и паркиране на моторни превозни средства в площите с житни посеви и в непосредствена близост до тях от настъпването на фаза “восъчна зрялост” до окончателното прибиране на реколтата.

-да не се допуска децата да играят с огън и кибрит;

Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слогове, крайпътни ивици и други площи е ЗАБРАНЕНО.

При установяване на нарушения на изискванията за пожарна безопасност ще се налагат съответните, предвидени в закона санкции на виновните граждани и длъжностни лица!

При проверките особено внимание се обръща на следното:

-наличие на становище за допускане на техниката за участие в жътвената кампания от органите на “Пожарна безопасност и защита на населението”;

-земеделската техника се осигурява с искрогасители и пожаротехнически средства за първоначално гасене съгласно приложение № 2 от Наредба № 8121з-968/10.12.2014 г.

-състояние на основните възли и агрегати в земеделската техника;

-спазване на основните изисквания, произтичащи от Наредба  № 8121з-968 за опазване на земеделските земи от пожари;

-спазване задълженията на юридическите и физическите лица, осъществяващи дейности в земеделските земи и имащи отношение към жътвената кампания;

-спазване на изискванията при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи;

-спазване на изискванията към земеделската техника.

Подобни статии

Top