Ограмотяват възрастни с до 750 000 лева евросредства на проект

Основната цел е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда

Обявена е процедура за подбор на проектни предложения за ограмотяване на възрастни, съобщават от Регионалното управление на образованитео – Пловдив. Основната цел е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда и по-специално: подкрепа за участие в различни форми за учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основно образование от уязвими групи и подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование, казват от РУО.

Допустими кандидати по процедурата са държавни и общински училища, юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Допустими партньори са държавни и общински училища, юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно и Центрове за подкрепа за личностно развитие съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, които осъществяват дейност за кариерно ориентиране и консултиране.

Процедурата предвижда и участие на асоциирани партньори – общини, на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), териториални структури на Агенцията по заетостта (Дирекции „Бюро по труда“) и на Агенцията за социално подпомагане, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците. Крайният срок за кандидатстване е 31 март 17,30 часа.

Минималният размер на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е 250 000 лева за едно проектно предложение, а максималният размер – 750 000 лева. Процедурата е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Подобни статии

Top