Осъдиха шефа на Здравната каса да плати скъпоструващо лекарство на УМБАЛ „Св. Георги“

Лекарството е било предназначено за лечението на 4 деца със Спинална мускулна атрофия

Състав на Административен съд в Пловдив се произнесе с решение, с което осъжда Управителя на Националната здравноосигурителна каса в едномесечен срок, считано от влизане в сила на решението по адм.дело № 2448/2021 г., да плати на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД сумата в размер общо на 657 158,40 лева, представляваща стойността на доставените и вложени лекарствени продукти за лечението на адресатите на четири заповеди от 2019 г., издадени от Управителя на НЗОК и неразплатени от НЗОК във връзка с  подадени четири заявления за заплащане на медицински и други услуги по чл.82 ал.1а и 3 от Закона за здравето на български граждани до 18-годишна възраст.

Става дума за одобрено заплащане от Здравната каса на лекарствен продукт за лечението на четири деца със „Спинална мускулна атрофия“, лекувани в УМБАЛ “Свети Георги“.

Делото е образувано по жалба на УМБАЛ “Свети Георги“ЕАД против Националната здравноосигурителна каса, представлявана от управителя.

Съдът в мотивите си посочва, че в конкретния случай производствата по подадените 4 заявления за предоставяне на медицинска помощ, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, изразяваща се в заплащане на лекарствения продукт „Spinraza с INN Nusinersen“, който не е включен в списъка на чл.262 ал.1 ЗЛПХМ, са стартирали през 2019 г., за тях са издадени заповеди от Управителя на НЗОК, с които за всеки един от пациентите е одобрено заплащането на лекарството –  „Spinraza с INN Nusinersen fl. 12мг/5мл – 4 флакона, с единична цена на 1 флакон – 164 301,72 лв. и обща стойност за три месеца за 4 флакона – 657 206,88 лв….“.

За тези лекарствени продукти е разчетен ресурс в Министерството на здравеопазването, видно от Доклада на Директора на Дирекция КАПДЗОО/л.390-392/, т.е. същите са били финансирани, поради което и е недопустимо Управителят на НЗОК да не извърши плащане по тях при положение, че са налице законоустановените предпоставки за това.

За лекарствата са били осигурени средства, но те не са били платени на пловдивската болница

За подадените заявления за заплащане на лекарствения продукт Spinraza с INN Nusinersen fl. 12мг/5мл – 4 флакона“ за лечение на заболяването „Спинална мускулна атрофия“, продължаващо 3 месеца, е налице одобрение за заплащане на тези 4 флакона с единична цена на 1 флакон – 164 301,72 лв. и обща стойност за три месеца за 4 флакона – 657 206,88 лв. Лечението е извършено, всяка една апликация  е приложена, подадени са всички изискуеми медицински и разходооправдателни документи, осигурено е финансирането, като е разчетен ресурс в Министерството на здравеопазването, т.е. неизвършени остават само фактическите действия на Управителя на НЗОК,  изразяващи се в заплащане на услугите по одобрените заявления.

Съдебният състав в мотивите си отбелязва, че в производството по оспорване на неоснователно бездействие на административния орган, в негова тежест е да докаже, че е извършил фактическите действия, които е длъжен да извърши по силата на закона. В случая Управителят на НЗОК е следвало да докаже, че е извършил фактическите действия, за които е задължен, което в случая не е сторено.

Съдът като краен извод приема, че жалбата на  УМБАЛ “Свети Георги“ ЕАД е основателна и като такава е уважена.

Решението на Административния съд по адм.дело № 2448/2021 г., подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

Подобни статии

Top