Осем институции ще гласуват дали да се приеме ОВОС за изграждане на кариера за строителни материали в Момино село - DC news

Осем институции ще гласуват дали да се приеме ОВОС за изграждане на кариера за строителни материали в Момино село

Кариерата ще бъде на площ от 218 дка в землището на селото

В Информационния център на  Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) днес е насрочено заседание на Екологичния експертен съвет (ЕЕС), на което ще се разгледа коригираният Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на  (ДОВОС) на инвестиционно предложение „Изграждане на кариера за добив на строителни материали – пясък и баластра на концесионна площ от 218 дка“ в землището на с. Момино село, общ. Раковски с възложител „Адванс“ ООД.

Възложителят на разглеждания доклад е длъжен да осигури присъствието на експертите, които са го изготвили. Те ще докладват разработките пред членовете на ЕЕС. Освен експерти от РИОСВ – Пловдив, с равно право на глас в съвета са включени и представители на Областна дирекция „Земеделие“, Регионална здравна инспекция – Пловдив, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, Община Раковски, Кметство Момино село, Областна администрация – Пловдив, РДНСК – Пловдив. Решението за одобряване или неразрешаване на инвестиционното намерение се взима с обикновено мнозинство. Окончателното решение ще бъде предоставено от  РИОСВ – Пловдив в 7-дневен срок от постановяването му.

Оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционното предложение е част от съгласувателна процедура по смисъла Закона за подземните богатства с компетентен орган – Министерството на енергетиката. РИОСВ – Пловдив извършва процедурата по ОВОС, следвайки стриктно екологичното законодателство, в частност Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС). Досега са преминали останалите етапи от нея. Иивестиционното намерение е консултирано със специализираните ведомства, след възлагане от РИОСВ – Пловдив е изготвен Доклад по ОВОС, а същият е представен пред заинтересованите граждани на обществено обсъждане, проведено през м. март в с. Момино село.

Снимка: Уикипедия

Подобни статии

Top