От началото на годината: 30 пъти въздухът на Пловдив е бил наднормено мръсен

Общината стартира кампания за по-чист въздух

Община Пловдив възобновява информационната си кампания във връзка изискваният за дървесината, използвана за битово отопление. Това съобщават от Дирекция „Екология и управление на отпадъците“.

Превишенията на прахови частици през зимата се дължат основно на емисии от битовия сектор и по-малко от автомобилния транспорт, съчетани с неблагоприятни метеорологични условия – ниски температури, висока влажност, задържане на замърсителите в атмосферния въздух, безветрие, обясняват експертите. Ето защо използването и горенето от домакинствата на сухи, а не на току-що отсечени дърва ще намали отделяните емисии на фини прахови частици с над 40%. Също така дървесината не трябва да е обработвана с бои, лакове, смоли и лепила, да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка, както и да е примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.

Почистването на комините всяка година също спомага за намаляване на концентрациите на замърсители в населените места и така да се подпомогне доброто естествено разсейване на изпусканите газове, съветват от Общината.

От началото на годината до момента са регистрирани 30 наднормени стойности по показатели фини прахови частици в атмосферния въздух на автоматична измервателна станция „Каменица“, която отговаря на изискванията на градския фонов пункт за мониторинг на атмосферния въздух на територията на общината. Предвид зимния отоплителен сезон тенденцията по отношение на този показател е почти ежедневни превишения на пределната стойност на средноденонощната норма.

Припомняме, че в изпълнение на националното законодателство, следващо Директива 2008/50 / EО на ЕС, определените дневни гранични стойности по показател ФПЧ10  са от 50 μg.m3, които не трябва да се надвишават повече от 35 пъти за календарна година. Ежедневно дирекцията предоставя на гостите и населението на града информация за качеството на атмосферния въздух, чрез официалната интернет страница на Община Пловдив – http://www.plovdiv.bg/item/ecology/eco_bulletin/.

Подобни статии

Top