Отбелязваме Международния ден на биологичното разнообразие

29 декември е обявен от ООН за Международен ден на биологичното разнообразие.

Отбелязва се по решение на 49-ата сесия на Общото събрание на ООН от 1995 г. в деня на влизане в сила през 1993 г. на Международната конвенция за биологичното разнообразие, подписана на 14 юни 1992 г. в Рио де Жанейро, Бразилия.

Биологичното разнообразие е превърнало Земята в уникално обитаемо място и има важно значение за обезпечаване благосъстоянието, прехраната и културната цялостност на хората.

Стремейки се да предотвратят безпрецедентната загуба на биологични видове, причинена от антропогенната дейност, страните, подписали Конвенцията за биологично разнообразие съвместно работят за значително намаляване до 2010 г. на темповете на загуба на биоразнообразие в глобален, регионален и национален мащаб, включващо и борбата с нищетата и подобряване на условията за съществуване на всички форми на живот на Земята.

Поради географското си положение, релеф и климатични условия България притежава едно от най-богатите сред европейските страни и най-съхранено биологично разнообразие.

В България има разработена сериозна нормативна база за опазване на биоразнообразието.  Създадена е информационна система за биологичното разнообразие.

Започна създаването и на Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и защитените територии, финансирана в рамките на българо-холандско сътрудничество.

Подобни статии

Top