Отбелязваме Международния ден на горите - DC news

Отбелязваме Международния ден на горите

Датата е избрана  неслучайно, за да съвпада с пролетното равноденствие в Северното полукълбо и есенното в Южното полукълбо

На 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Датата е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. И е избрана неслучайно, за да съвпада с пролетното равноденствие в Северното полукълбо и есенното в Южното полукълбо.

На  Международния ден на горите вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят.

В момента общата горска площ на планетата е около 38 млн. кв. км като едва 13% от тях са защитени природни територии. Всяка минута обаче от лицето на земята изчезват по около 1,5 хектара девствени гори, а за последните 10 години са изсечени над 26 млн. кв. км. гори.

Основните причини за това са нарастване на населението и трансформиране на горските територии за различни човешки нужди. Пожарите, незаконната сеч, болестите и вредителите са допълнителни утежняващи фактори, допринасящи за непоправимите негативни процеси за цялото човечество, които предизвиква изчезването на горите.

Тази година Международният ден се провежда под мотото „Здрави гори за здрави хора“.

Въпреки че България е сравнително малка по площ, биологичното й разнообразие е изключително богато. Съществуването на 3 750 вида висши растения и повече от 500 низши растения и гъби ни поставя сред страните с най-голямо биологично разнообразие в Европа.

Лесовъдската колегия, специалисти, учени и работници в горския сектор в България, с подкрепата на всички заинтересовани страни и партньорски организации, ежедневно полага необходимите грижи за стопанисване и опазване, за подобряване на състоянието на горите и горските ресурси на Република България.

Top