Отчитат дейностите по проект Патронажна грижа + в Община Пловдив“ - DC news

Отчитат дейностите по проект Патронажна грижа + в Община Пловдив“

Проектът е на обща стойност 4 262 486,87 лв.

Пресконференция по проект „Патронажна грижа + в Община Пловдив“ ще се проведе днес от 10:00 часа в голямата конферентна зала на Дом на културата „Борис Христов“.

Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

По време на пресконференцията ще бъдат представени целите, основните дейности и конкретни стъпки, както и приноса на Европейския съюз в реализацията на проекта.

Общата стойност на проекта е 4 262 486,87 лв., като средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ, от които:

  •  по Проект № BG05M9OP001-6.002-0009 – 2 823 558,18 лв
  •  по Проект № BG05M9OP001-6.004-0010 – 1 438 928, 69 лв.

Срокът на изпълнение е: 01.02.2021 г. – 02.09.2022 г. (20 месеца), като удължението е с 6 месеца – от 02.02.2022 до 02.09.2022 г.

Проектът предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.  За реализацията й ще се осъществят два типа дейности, разпределени в направления, които да посрещнат нуждите на лицата от целевите групи на проекта:

  • Направление I – дейност „Патронажна грижа“. Продължителност на дейността: 02.02.2022 г.- 02.08.2022 г.

В рамките на Направление 1 ще се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 561 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят за до 2 часа на ден.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – лекар, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и сътрудници социални дейности и др.

  • Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“. Продължителност на дейността: 02.03.2022 г. – 02.09.2022 г.

В рамките на Направление 2 ще се осигури реализирането на следните поддейности, насочени към 629 служители в 52-те социални услуги – ДДД, на територията на Община Пловдив, обслужващи 1391 потребители, а именно:  1. Осигуряване на ЛПС (лични предпазни средства) за служители и потребители на социалните услуги ДДД;  2.         Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;  3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19; 4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите ДДД, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на съществуващи помещения;  5. Осигуряване на допълнителни плащания на персонала на социалните услуги – ДДД;  6. Осигуряване на компютърна техника и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно.

Целевите групи, обхванати от проекта са:

  • 561 лица, които ще получават патронажна грижа;
  • 1391 лица, ползващи услуги, делегирани от държавата дейности;
  • 629 заети лица (заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Основни очаквани резултати:

  • За Направление I – сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 561 потребители и др.
  • За Направление II – осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопасяване на помещенията в социалните услуги ДДД в гр. Пловдив; периодично тестване на персонала и потребителите; осигуряване на допълнително заплащане/заплащане за извънреден труд на лицата, заети с предоставяне на услугите ДДД и др.

Подобни статии

Top