Отчитат резултатите от проекта „Патронажна грижа + в Община Пловдив“

Проектът бе финансиран безвъзмездно от ЕС и бе на стойност близо 3 млн. лв.

Отчитат резултатите от проекта „Патронажна грижа + в Община Пловдив“. Това ще стане на пресконференция от 11.00 ч. в Дома на културата „Борис Христов“.

По време на пресконференцията ще бъдат отчетени резултатите, както и приноса на Европейския съюз в реализирания проект, който се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Над 2000 пловдивчани ползват услугите на проекта „Патронажна грижа +“

Целта на проекта е осигуряване на подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.

Общата стойност на проекта е 2 823 558,18 лв., като това е 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът се осъществява в период от една година, като началото му бе на 1 февруари миналата година. Дейностите приключват на 1 март, тази година.

Проект «Патронажна грижа+ в Община Пловдив» се изпълняваше в две направления:

Направление I

– дейност Патронажна грижа, което стартира на 01.02.2021 г. В рамките на Направление 1 се осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 585 възрастни хора и лица с увреждания и от уязвими групи, в т.ч.- лица,засегнати от COVID-19. Спектърът от услуги включваше комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, включително-психологическа подкрепа и консултиране, които се предоставяха за до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.

За предоставяне на дейностите по проекта бе назначен екип от специалисти, в т.ч. лекар, медицински сестри, рехабилитатори, психолози и сътрудници социални дейности, които по предварително уточнен график предоставяха услуги по домовете на потребителите, нуждаещи се от медицински манипулации, психологическа подкрепа, рехабилитация или от подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности. Доставяни бяха също храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства (закупени със средства на потребителите или с др. средства, разл. от тези по настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите или с др.средства, разл. от тези по Операцията.

Целевите групи, които бяха включени в проекта по Направление I – „Патронажна грижа“ бяха хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19.

Направление II

– дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности стартира на 01.03.2021.

В рамките на Направление 2 се осигури реализирането за 12 месеца на следните поддейности, насочени към 657 служители в 52-те социални услуги – ДДД, на територията на Община Пловдив, обслужили 1512 потребители, а именно:

  1. Осигуряване на ЛПС – в рамките на тази поддейност се обезпечиха средствата, нужни за закупуване на предпазни средства за служители и потребители на социалните услуги ДДД;
  2. Въвеждане на мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности;
  3. Тестване на персонала и на потребителите на социалните услуги, делегирани от държавата дейности за COVID19;
  4. Въвеждане на мерки за разделяне/изолиране на потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения – извърши се обособяване на помещения за потребителите в социалните услуги – ДДД, чрез поставяне на закупените чрез проекта преместваеми съоръжения – паравани. Изборът на лесни за монтаж и преместване преградни стени позволи максимална гъвкавост при необходимост от обособяване на изолационни пространства с цел отделяне на потребители, засегнати от Ковид или рискови групи, ползващи услуги от мрежата на ДДД;
  5. Осигуряване на допълнителни плащания на персонала на социалните услуги – ДДД;
  6. Осигуряване на компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. с цел адаптиране и приспособяване на средата на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне дистанционно (онлайн консултиране, скайп връзка и др.) – бяха закупени необходимите компютърни конфигурации, лаптопи и др. сходни;

 Целеви групи, обхванати от проекта:

  • 585 лица, които  получиха  патронажна грижа;
  • 1512 лица ползваха услуги, делегирани от държавата дейности;
  • 657 лица бяха заети в социалните услуги, делегирани от държавата дейности

Резултати:

За Направление I – сформиран екип от специалисти за предоставяне на услугата; осигурено ефективно функциониране на услугата „Патронажна грижа“; предоставени качествени интегрирани здравно-социални услуги на 585 потребители и др.

За Направление II – осъществяване на регулярна дезинфекция и обезопасяване на помещенията в социалните услуги ДДД в гр. Пловдив; периодично тестване на персонала и потребителите; осигуряване на допълнително заплащане/заплащане за извънреден труд на лицата, заети с предоставяне на услугите ДДД и др.

Подобни статии

Top