Отчуждават имоти в Маноле и Белозем за изграждането на четири пътни прелеза - DC news

Отчуждават имоти в Маноле и Белозем за изграждането на четири пътни прелеза

Имотите са частна собственост, а собствениците ще бъдат обезщетени от НКЖИ

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти – частна собственост за изграждане на три пътни прелеза, които са част от втората фаза на проекта за рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас. Имотите се намират в землището на село Маноле и село Манолско Конаре, община „Марица“, област Пловдив.

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Те се осигуряват чрез договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, финансиран чрез Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

С друго решение на правителството се отчуждават имоти – частна собственост за реализиране на Подобект 5 „Пътен прелез на км 32+000“, включващ изграждане на пътен надлез на км 32+000“. Обектът е част от проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“.

Имотите – частна собственост се намират в землището и урбанизираната територия на село Белозем, община Раковски, област Пловдив.

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица на засегнатите имоти, са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и се осигуряват по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Снимката е илюстративна

Подобни статии

Top