Открит урок по музика по проект за образователна интеграция на деца от етническите малцинства в Пловдив - DC news

Открит урок по музика по проект за образователна интеграция на деца от етническите малцинства в Пловдив

Проектът има за цел да подкрепи образователната интеграция на деца от етническите малцинства

Oт 10.30 ч. в детска градина „Маргаритка“ в район „Източен“ще се проведе открит урок по музика в рамките на проект № BG05M9OP001-2.056-0002 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Пловдив чрез подобрен достъп до образование, заетост и здраве“.

Проектът има за цел да подкрепи образователната интеграция на деца от етническите малцинства, като заниманията по музика, изкуство и спорт са важен инструмент в тази насока.

Той е продължение на устойчиви практики от други проекти на Община Пловдив, а също и на район „Източен“, в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, интегриране в пазара на труда на лица от уязвими групи, както и здравна просвета сред етническите общности на Пловдив.

Проектът, който започна на 07.07.2021 г. и завършва на 30.06.2023 г., има два компонента, тъй като получава финансиране по две оперативни програми – оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОП РЧР) и оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Средствата, предоставени по ОП НОИР са 373 932.38 лв., а по ОП РЧР – 1 190 023.33 лв.

Подобни статии

Top