Откриват изложба с творбите от Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов”

Награждават победителите от Национален ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов”

В Световния ден на детето в Балабанова къща, Стария град, Пловдив ще бъде открита изложба с творбите от Националния ученически конкурс „Плакат – Костадин Отонов“.

Награждаването на победителите в конкурса ще бъде по време на официалното откриване. В престижният конкурс, който се провежда за втори път, взеха участие над 50 ученика от училищата по изкуства към Министерство на културата.

Организатор на конкурса e Национална художествена гимназия „Цанко Лавренов“ с подкрепата на Министерство на културата и Община Пловдив.

Наградените участници бяха определени от компетентно жури, в което участват представители на: Министерство на културата, Община Пловдив, НХГ „Цанко Лавренов“, Национална художествена академия, АМТИИ-Пловдив, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, училища по изкуствата от страната, както и специалисти в сферата на графичния дизайн и визуални комуникации.

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда и грамоти за участие.  Класираните на първо, второ и трето място ще получат стипендии при условията и по реда на Наредбата за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Темата на конкурса е: „Различията могат да обединяват“. Във Всеобща декларация за правата на човека на ООН пише: „Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.

Те са надарени с разум и съвест и следва да се отнасят помежду си в дух на братство. Всеки човек има право на всички права и свободи, провъзгласени в тази Декларация, без никакви различия, основани на раса, цвят на кожата, пол, език, религия, политически или други възгледи, национален или социален произход, материално, обществено или друго положение.

Освен това няма да се допускат никакви различия, основани на политическия, правния или международния статут на държавата или територията, към която човек принадлежи, без оглед на това дали тази страна или територия е независима, под попечителство, несамоуправляваща се или подложена на каквото и да е друго ограничение на суверенитета. Всички хора са равни пред закона и имат право без каквато и да е дискриминация на еднаква закрила от закона“.

Приемането на различията е важно. Различията могат да разединяват. Различията могат да обединяват. Различията могат да бъдат сила. Всеки отбор или екип има нужда от различни хора с различни възгледи и умения, за да бъде най-добрият. Противоположностите могат да се привличат и дори да се допълв

Подобни статии

Top