Откриват новата детска градина на ул. „Богомил“ и новото крило на ДГ „Снежанка“ в Пловдив

Двете детски градини са изградени по проект „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“

Кметът на Община Пловдив Здравко Димитров, заедно със заместниците си Пламен Райчев и Стефан Стоянов, ще открият в 11 ч.  новопостроената детска градина на ул. „Богомил“ №75 А. В 12 часа ще бъде откриването на новото крило на ДГ „Снежанка“ на ул. „Тополница“ №3.

Двете детски градини са изградени по проект BG16RFOP001-1.003-0001 „Образователна инфраструктура“ – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“ по Оперативна програма „Региони в растеж“,  Процедура „BG16RFOP001-1.003 – Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Пловдив“.

Общата сума на проекта е  18 106 266.94 лева, като от тази сума:

• 15 953 713.05 лева (петнадесет  милиона деветстотин петдесет и три хиляди седемстотин и тринадесет лева и пет стотинки) е БФП (безвъзмездна финансова помощ);

• 2 152 553.89 лева (два милиона сто петдесет и два лева петстотин петдесет и три лева и  осемдесет и девет стотинки) е собствен принос.

Целта на този проект е да допринесе за подобряването на условията за предоставяне на грижи в ранна детска възраст, както и на образователни услуги в град Пловдив. В проекта са включени 6 обекта за ремонт и реконструкция. Капацитетът на образователната инфраструктура в града ще бъде оптимизиран, включително чрез изграждането на нова детска градина. Цялостното обновяване на обектите ще доведе до по-качествена среда за образование и повече възможности за спорт на децата и учениците. Внедряването на мерки за енергийна ефективност ще отговори на потребността от намаляване разходите на енергия и ресурси – в съответствие с приоритетите за опазване на околната среда и добро финансово управление на публичните институции. Разположението на повечето обекти в територия с етническо разнообразие ще улесни достъпа до образование на деца от ромски произход и впоследствие ще подпомогне тяхната социална и икономическа интеграция.

Подобни статии

Top