Първа сесия за новия политически сезон в Пловдив, тръгват излъчванията на живо

Общинските съветници се събират на първо заседание след лятната пауза

Общинските съветници на Пловдив се събират на първато си заседание след ваканцията. Политическият сезон на местно ниво започва в 10.00 часа, а домакин отново е залата на Дома на културата „Борис Христов“. Заседанието е закрито за граждани заради ситуацията с коронавируса и от съображения за сигурност, но има важно нововъведение – заседанията на пловдивския Общински съвет вече ще се излъчват на живо и в реално време.

Днешната сесия ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Изменение на утвърдените разходи за заплати и численост за 2020 г. в делегираните от държавата дейност във функция „Здравеопазване“ и функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Вносител е кметът Здравко Димитров.
 2. Информация за изпълнението на бюджета на община Пловдив и сметките за средствата от Европейския съюз към 30.06.2020 година, актуализирано разпределение на променения бюджет към 30.06.2020 г. под формата на приложения за приходната и разходната част на бюджета и актуализирано разпределение на разчетите за сметките за средствата от Европейския съюз Вносител: Здравко Димитров – кмет на община Пловдив.
 3. Изпълнение и допълнение на решение № 197, взето с протокол № 12 от 05.08.20 г. на Общински съвет – Пловдив, касаещо раздел добавяне на нова точка по одобрен с решението Договор за съвместна дейност между община Пловдив и Министерство на културата за организацията и връчването на Национална награда „Хр. Г. Данов“ за 2020 година. Вносител: Пламен Панов – зам.-кмет на община Пловдив.
 4. Приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на община Пловдив за 2018 и 2019 г. Вносител е Анести Тимчев – зам.-кмет на община Пловдив.
 5. Избор на управител на Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД – търговско дружество със 100 % участие на община Пловдив. Вносител е Илия Кирчев – зам.-кмет на община Пловдив.
 6. Прекратяване на договор за възлагане управлението на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Пловдив“, сключен с д-р Ненко Ненков; 2. Определяне на временно изпълняващ длъжността управител. Вносител е Илия Кирчев – зам.-кмет на община Пловдив.
 7. Приемане на нов Правилник за устройството и дейността на ОП „Социално предприятие за хора с увреждания“ – Пловдив, ведно с Приложение № 1 – Организационна структура на ОП „Социално предприятие за хора с увреждания“ – Пловдив. Вносител е Илия Кирчев – зам.-кмет на община Пловдив.
 8. Сключване на Споразумение за сътрудничество по отношение оползотворяването на отпадъци от дървесина. Вносител: Илия Кирчев – зам.-кмет на община Пловдив.
 9. Вземане на решение за отдаване под наем за срок от три години на част от недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр.Пловдив, район „Централен“, ул. „Патриарх Евтимий“ № 30, помещение с площ 16,70 кв. м. на Сдружение на ветераните алпинисти в България Мальовица. Вносител: арх. Невена Балчева – зам.-кмет на община Пловдив.
 10. Обявяване на недвижим имот -частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Кръстьо Раковски“, поземлен имот с идентификатор 56784.514.1052, с площ 5000 кв.м., за публична общинска собственост; 2.Обявяване на недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, ул. „Кръстьо Раковски“, поземлен имот с идентификатор 56784.514.1051 с площ 4,525 кв.м. за публична общинска собственост. Вносител: арх. Невена Балчева – зам.-кмет на община Пловдив.
 11. Вземане на решение за изменение на решение № 113, взето с протокол № 7 от 14.05.2020 г., за отдаване под наем за срок от пет години на части от недвижим имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, район „Централен“, ул. „Райко Даскалов“ №2/ул. „Железарска“ № 1а на Общинска фондация „Пловдив 2019“. Вносител: арх. Невена Балчева – зам.-кмет на община Пловдив.
 12. Одобряване на проект на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване с устройствени зони на Жилищен парк „Марица-Север“. Вносител: арх. Невена Балчева – зам.-кмет на община Пловдив.
 13. Определяне на представители на Общински съвет – Пловдив в Областен съвет за развитие на област Пловдив. Вносител: инж. Александър Държиков – общински съветник, председател на общински съвет – Пловдив.
 14. Допълнение на Решение № 191, взето с протокол № 12 от 05.08.2020 г. Вносители: Стефан Аксиев, Ясен Михайлов, Николай Бухалов, Йордан Илиев, Добромира Костова, Константин Георгиев, Евелин Парасков, Тодор Стоилов, Ангел Иванов, Ангел Славов, Петър Ганев – общински съветници.

Подобни статии

Top