Планират разработка на нови планове за управление риска от наводнения

Министерство на околната среда и водите с презентация в Пловдив

Министерство на околната среда и водите представи в Пловдив дейностите, които ще бъдат предприети във връзка с актуализацията на Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН) за периода 2022-2027 г. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда“ и е на обща стойност 13 200 000 лева, от които 85% или 11 220 000 предоставени като безвъзмездна финансова памощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз и 15% или 1 980 000 лева – като национално съфинансиране. Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“, а партньори са четирите басейнови дирекции за управление на водите в страната.

Основните дейности се изпълняват в рамките на Споразумение за предоставяне на помощни услуги при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) и  Плановете за управление на риска от наводнения  за България между МОСВ и Международната банка възстановяване и развитие. Те определят дългосрочното планиране за намаляване на риска от наводнения и се разработват/актуализират за всеки район за басейново управление според териториалния му обхват. В актуализираните планове – в т.ч и на Източнобеломоския район за басейново управление, отново ще бъдат отчетени всички аспекти на управлението на риска от наводнения с акцент върху предотвратяването, защитата и подготвеността, отчитайки влиянието на изменението на климата.

Това е вторият цикъл по разработване на ПУРН, като действащите към момента планове се изпълняват от 2016 г. и са с период на действие до 2021 г. Новите планове съдържат мерки за намаляване на неблагоприятните последици за човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност, както и мерки за намаляване на вероятността от наводнения, вземайки предвид климатичните изменения. На всеки от етапите при разработването ще бъдат отчетени изводите и препоръките на Европейската комисия в съответствие с доклада за изпълнението на Директивата за наводненията и ще се осигури участието на заинтересованите страни и обществеността, стана ясно при представянето на проекта.

Подобни статии

Top