Пловдив и с младежки омбудсман?

Общественият посредник с инициатива за избор на младежки омбудсман на територията на гр. Пловдив

Общественият посредник на Пловдив Борислав Стаматов инициира изграждането на неформален орган младежки омбудсман на град Пловдив. Той ще бъде избран сред учениците от  средния курс (9-ти, 10-ти, 11-ти и 12-ти класове), предвид заложените принципи и политики в Ревизираната европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите от 21.05.2003 г..

Общественият посредник счита, че формирането на органа младежки омбудсман ще подпомогне регионалните местни власти и в частност Община Пловдив в усилията им за насърчаването на младите хора за придобиване на знания и опит за демокрация и гражданска отговорност, както и създаване на възможности за тяхното прилагане на практика. По този начин младежкото участие ще се свързва, както с възпитанието в дух на активна гражданска позиция и изграждане на демокрация за бъдещето, така и в създаване на условия за оформяне на решения и действия докато са млади, а не на по-късен етап от живота си.

Правилник

Екипът на Стаматов е изготвил правилник за организацията и дейността на младежкия омбудсман на територията на град Пловдив. В него са заложени концепции за принципи, цели, административно производство, отчетност и отговорност на младежкия омбудсман, акцентирайки на това, че:

1.    Младежкият омбудсман дава допълнителни възможности за спазване правата и интересите на младите хора и техните сдружения, а дейността му е насочена към създаване на по-подходящи условия за формиране в младите хора на свои възгледи;

2.    Младежкият омбудсман се избира за срок от една учебна година;

3.    Подаването на жалби и сигнали до младежкия омбудсман е безплатно, а дейността му е напълно безвъзмездна;

4.    В своята дейност младежкият омбудсман работи в тясно сътрудничество с Обществения посредник, от когото ще бъде подпомаган и напътстван по всички възникнали казуси.

Избор

Предвижда се провеждане на избор на младежки омбудсман след провеждане на конкурс, състоящ се от два последователни тура:

Първият тур ще се проведе в края на м. септември на настоящата година от Комисия за допускане до избор, която ще бъде в състав: Обществен посредник и двама експерти от екипа му. Комисията след събеседване и представени документи ще допусне до конкурса поне петима ученика;

Вторият тур ще се осъществи до средата на месец октомври и ще се избере младежки омбудсман и двама заместника сред допуснатите от първия тур от седемчленна комисия в състав: Кмет на Община Пловдив (или друго определено от него лице), Председател на Общински съвет – Пловдив (или друго определено от него лице), Началник на Регионално управление на образованието – Пловдив (или друго определено от него лице), ресорен заместник-кмет на образованието на Община Пловдив  (или друго определено от него лице), Обществен посредник на територията на Община Пловдив и двама главни експерти от екипа на Обществения посредник.

Борислав Стаматов е отправил писмени покани до всички членове на комисията за избор на младежки омбудсман и е получил тяхното съгласие за участие. А в края на месец май 2019 г. от институцията са изпратени писма до всички директори на средни училища на територията на гр. Пловдив, с което ги уведомява за своята инициатива за избор на младежки омбудсман в гр. Пловдив и кани чрез тях всички ученици да се включат в конкурса за избор на младежки омбудсман и двама негови заместника.

Предвижда се изборът да се проведе в началото на учебната 2019/2020 година.

Подобни статии

Top