Пловдивчани, това ще гласува Общинският съвет днес

Пловдивският Общински съвет се събира на сесия, която е закрита за граждани от съображения за сигурност заради ситуацията с коронавируса и ще се проведе при следния дневен ред:

1. Издаване на запис на заповед в полза на Министерство на труда и социалната политика в качеството му на Управляващ орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, с издател Община Пловдив, подписана от Кмета на Община Пловдив, без протести и без разноски, със срок на предявяване до 150 календарни дни след изтичане на срока за изпълнение на дейностите по административния договор, в размер на 39 881.60 лв. с цел обезпечаване получаването на авансово плащане по Договор с регистрационен №BG05M9OP001-4.003-0020-C01 от 25.03.2019 г. сключен с Министерство на труда и социалната политика, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект: Създаване на Център за социални иновации в Община Пловдив“, по процедура № BG05M9OP001-4.003 „Транснационални партньорства“ , по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Вносител: Здравко Димитров – кмет на община Пловдив

Вземане на решение за увеличаване стойността на собствения принос в бюджета на проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив”, съфинансиран по оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

Вносител: Здравко Димитров – кмет на община Пловдив

3.Изменение на утвърдените разходи за заплати по месеци за 2020 година в дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина” и в дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”, функция IV „Здравеопазване” – делегирани от държавата дейности

Вносител: Здравко Димитров – кмет на община Пловдив

4.Изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 г., във връзка с осигуряване на средства по бюджетите на общински образователни институции, за реализиране на дейностите по подпрограма „Монтесори” за 2020 година

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

5.Вземане на решение за определяне на ред и условия за намаление размера на годишното концесионно възнаграждение по действащи концесионни договори, дължимо за 2020 г. чрез изменение на същите в частта им, уреждаща годишни концесионни възнаграждения, с оглед на преустановяването или ограничаването на дейността на концесионните обекти, съгласно задължителните противоепидемични мерки, въведени на основание чл.63 от Закона за здравето, в рамките на периода на обявеното с решение на Народното събрание извънредно положение

Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

  1. Одобряване на Договор за съвместна дейност между Община Пловдив и Министерство на културата за организацията и връчването на Национална награда „Хр. Г. Данов” за 2020 г.

Вносител: Пламен Панов – Зам.-кмет на община Пловдив

7.Изменение на решение № 217 на Общински съвет – Пловдив, взето с протокол № 11 от 14.06.2012 г.

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

8.Изменение на решение № 291, взето с протокол № 13 от 12.07.2012 г. на Общински съвет – Пловдив

Вносител: Илия Кирчев – Зам.-кмет на община Пловдив

9.Изменение на бюджета на община Пловдив за 2020 година във връзка с решение №175, взето с Протокол №10 от 09.07.2020 г. Вносител: Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив

10.Изменение на решение № 181, взето с протокол № 11 от 22.07.2020 г. на Общински съвет Пловдив, относно кандидатстване на община Пловдив по Наредба № 4 за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти

Вносител: Анести Тимчев – Зам.-кмет на община Пловдив

1 2 3

Подобни статии

Top