Пловдивската екоинспекция с мониторинг на околната среда в Шишманци - DC news

Пловдивската екоинспекция с мониторинг на околната среда в Шишманци

РИОСВ – Пловдив сезира РЗИ и МЕ за сигнали срещу кариерата

През последните дни в Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) постъпиха няколко сигнала, в които граждани изразяват недоволство от запрашаване, шум и извършвани взривни дейности, водещи до напукване на жилища в село Шишманци вследствие дейността на кариера в населеното място. В отговор екоинспекцията предприема действия в рамките на законовите си правомощия.

РИОСВ – Пловдив организира измервания на концентрацията на фини прахови частици. Предвижда се да се извършат замервания по утвърдена методика и на нивата на шума в околната среда по границите на производствената площадка на кариерата и пред най-близките къщи в селото. На проверките ще бъдат поканени и сигналоподателите, а резултатите от мониторинга ще бъдат оповестени.

След получаването на сигналите РИОСВ – Пловдив информира своевременно и останалите институции, отговорни за дейността на кариерата и с компетенции да осъществяват контрол върху конкретни аспекти от работата й.

Сезирана е Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по отношение притесненията на жителите за здравния риск от наднормен шум. Инспекторите от РЗИ имат правомощия да направят измервания на нивата на проникващия шум в домовете на гражданите и да се произнесат дали той надвишава здравните норми.

Сигналите са препратени и до Министерството на енергетиката, което е страна по сключения концесионен договор с оператора на кариерата. Министърът на енергетиката одобрява методите и технологиите за добив и първична преработка на подземни богатства, включително чрез прилагане на взривни дейности в съответствие с изискванията на  Закона за подземните богатства. Той има и правомощията да упражнява контрол върху съдържанието и изпълнението на цялостния и годишните проекти за добив, а също при необходимост да ги изменя.

Подобни статии

Top