Пловдивският апелативен съд сред най-натоварените в страната

Над  2300 дела са разгледани от  Апелативен съд – Пловдив през 2019 г., повечето от тях приключват в 3-месечен срок

Съдиите от Пловдивския апелативен съд са сред най-натоварените  апелативни съдии в страната. Въпреки това почти 85 на сто от делата приключват в 3-месечен срок и същият процент се потвърждават от Върховния касационен съд. Две трети от постъпилите дела са граждански, търговски и фирмени. Образуваните наказателни дела през изминалата година са над 650.

Тези данни бяха изнесени от Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, в отчетния й доклад за 2019 г. За първи път не се проведе общо събрание на съдиите от Апелативен съд – Пловдив за обсъждане на доклада, поради извънредното положение в страната, въведено на 13.03.2020 г. с решение на Народното събрание на Р България. В доклада е посочено, че магистратите са сред най-натоварените в страната, но това не се е отразило на качественото правораздаване.

 „Към  края на отчетния период съдът е работил с намален състав на съдиите – 7 незаети съдийски щата, частично попълвани с командироване на съдии. Действителната натовареност на съдиите остава висока и при сравнението с общите данни за апелативните съдилища в страната Апелативен съд – Пловдив запазва досегашните челни позиции по показателите за натовареност по щат и действителна такава“, пише в доклада си Магдалина Иванова.

Средномесечната действителна натовареност по показателя „дела за разглеждане“ е 7.14, а по отношение на свършените дела е 6.33.

През 2019 г. общият брой на постъпилите дела в Апелативен съд – Пловдив е 2 090. От тях 653 са били наказателни, 626 граждански, 811 търговски и фирмени. Делата за разглеждане във всички отделения за цялата 2019 г. са 2 327. Този сбор е от постъпилите дела, заварените производства и върнати от горна инстанция за продължаване на съдопроизводствените действия.

За цялата календарна година съдиите от Апелативен съд – Пловдив са приключили общо 2 065 дела. От тях 85 % (1 765 бр.) са приключили в срок до 3 месеца от образуването им.

В доклада е отчетена и дейността на шестте окръжни съдилища от съдебния район на Апелативен съд – Пловдив. Обемът на постъпление на дела и натоварване на съдиите е доста над средното за страната.

В челната тройка по натовареност са Окръжен съд – Стара Загора, Окръжен съд – Пловдив и Окръжен съд – Хасково.

Подобни статии

Top