Пловдивските общински съветници с първо заседание за новата година - DC news

Пловдивските общински съветници с първо заседание за новата година

24 са точките, залегнали в дневния ред, сред тях е и бюджетът за култура

Първата за 2021 година общинска сесия започва в този час, предава репортер на DCnews.bg. От съображение за сигурност заседанията отново ще бъдат на гости на Дома на културата Борис Христов. 24 са точките, залегнали в дневния ред:

Кандидатстване на Община Пловдив с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездно финансова помощ „Патронажна грижа +“, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020″.

 

Приемане на Календар на културните събития на Община Пловдив за 2021 г.

 

Сключване на Споразумение за сътрудничество със Сдружение „Регионална занаятчийска камара“ – Пловдив за изпълнението на проект „Занаятчийско училище за деца в АИР „Старинен Пловдив“-2021.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Пловдив.

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето на местните данъци на територията на Община Пловдив.

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им.

 

Приемане на Процедура за избор на кредитна /финансова институция по чл. 19 от Закона за общинския дълг.

 

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройството и дейността на ОП „Градини и паркове“.

 

Представяне на „Програма за енергийна ефективност на община Пловдив за периода 2020 -2025 г.“; 2. Представяне на „Краткосрочна програма за насърчаване използването на eнергия от ВИЕ и биогорива в община Пловдив за периода 2020-2023 г.“; 3. Представяне на проект „Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от ВИЕ и биогорива в община Пловдив за периода 202-.2030 година“.

 

Сключване на Споразумение за партньорство във връзка с изпълнение на проект „Въвеждане на ЕСМ за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“ на Община Пловдив, финансиран по Процедура BGENERGY-2.001 “Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ към ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

 

 Вземане на решение за сключване на допълнително споразумение за уреждане на начина на определяне на размера на годишното концесионно възнаграждение за 2020 г. по Договор за предоставяне на концесия върху обект: лятно кино „Христо Смирненски“, сключен на 03.12.2001 г. между община Пловдив в качеството на концедент и ЕТ „Ванеса- Иванка Коева“, в качеството на концесионер, изменен с Допълнително споразумение от 11.07.2006 г., във връзка с отправено мотивирано предложение с вх.№20Ф-7048/23.09.2020 г. от концесионера ЕТ „Ванеса – Иванка Коева“.

 

Вземане на решение за сключване на допълнително споразумение за уреждане на начина на определяне на размера на годишното концесионно възнаграждение за 2020 г. по Договор за предоставяне на концесия върху обект „Спортен център“, ж.г. А-7, 8 в ж.р. „Тракия“, гр. Пловдив, сключен на 06.10.2009 г. между община Пловдив, в качеството на концедент и „СК -Авангард“ ЕООД, в качеството на концесионер, във връзка с отправено мотивирано предложение с вх.№20Ф-719/28.09.2020 г. от концесионера „СК – АВАНГАРД“ ЕООД.

Вземане на решение за сключване на допълнително споразумение за уреждане на начина на определяне на размера на годишното концесионно възнаграждение за 2020 г. по Договор за предоставяне на концесия върху обект: „Автокомплекс при надлез „Родопи“ гр. Пловдив, сключен на 21.05.2004 г. между община Пловдив в качеството на концедент, и „БУЛРОМ ГАЗ – 2006″ ООД в качеството на концесионер, съгласно допълнително споразумение №1ДГ841 от 08.08.2011 г., изменен с допълнително споразумение от 29.05.2013 г., във връзка с отправено мотивирано предложение с вх.№Към 19Ф-4472/11.09.2020 г. и писмо с вх.№Към 19Ф-4472-9/20.10.20 г. от концесионера „БУЛРОМ ГАЗ – 2006″ ООД.

 

Вземане на решение за сключване на допълнително споразумение за уреждане на начина на определяне на размера на годишното концесионно възнаграждение за 2020 г. по Договор за предоставяне на концесия върху обект: „Събота пазар“, скл. на 10.10.2015 г. между община Пловдив, в качеството на концедент, и „ОТЕЛ“ ООД, в качеството на концесионер, във връзка с отправено мотивирано предложение с вх.№20Ф-7242/30.09.2020 г. от концесионера „ОТЕЛ“ ООД.

 

Вземане на решение за придобиване чрез покупко-продажба на: -поземлен имот с идентификатор 56784.531.5199 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ от 257 кв.м., с местонахождение гр. Пловдив, ул. „Академик Петър Динеков“ № 2; -поземлен имот с идентификатор 56784.522.3648 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ от 654 кв.м., с местонахождение гр. Пловдив, бул. „Васил Априлов“.

 

Вземане на решение за отмяна на решение № 236, взето с протокол № 14 от 24.09.2020 г.; II. Вземане на решение за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от недвижим имот-публична общинска собственост, находящ се в гр. Пловдив, р-н „Западен“, а именно: помещение /офис № 207 А/ с площ 36 кв.м., разположено на втори етаж от сграда с идентификатор 56784.510.295.1 по КК и КР на гр. Пловдив, с площ 769 кв.м.

 

Одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на част от кв.14 по плана на Многофункционална зона „Изток“, гр. Пловдив. 

           

Одобряване на „Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе за Транспортна връзка като улица III клас, улица IV клас и улица V клас, свързваща южната част на кв. „Прослав“ от края на регулацията му с бул. „Коматевско шосе“, гр. Пловдив. 

                      

Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център – II – Пловдив“ ЕООД да закупи със собствени финансови средства нова медицинска апаратура, с прогнозна стойност до 156 500 лв. без включен ДДС.     

       

Даване разрешение на управителя на „ДКЦ I-Пловдив“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2/две/ години на недвижим имот, собственост на дружеството; II. Утвърждаване на тръжна документация на „ДКЦ I – Пловдив“ ЕООД за отдаване под наем за срок от 2/две/ години на недвижим имот, собственост на дружеството.

 

Даване разрешение на управителя на „Диагностично-консултативен център – Пловдив“ ЕООД да проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на недвижим имот, собственост на дружеството; II. Утвърждаване на тръжна документация на „Диагностично-консултативен център – Пловдив“ ЕООД за отдаване под наем за срок от 3/три/ години на недвижим имот, собственост на дружеството.

 

Вземане на решение по реда на § 13 от ПЗР на НРПОТДОДЕГОТОП за издаване на разрешения за ползване от Кмета на р-н „Южен“ – община Пловдив за временни обекти, находящи се на територията на р-н „Централен“ – Община Пловдив, разположени по реда на чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ/отм./, получили статут по § 17, ал. 1 от ЗУТ с решение на Общински съвет- Пловдив.

 

Осигуряване на еднократна финансова помощ на грoсмайстор Любен Попов.

Подобни статии

Top