Пловдивските съдии – сред най-натоварените в страната

Магистратите от Окръжен съд – Пловдив са приключили   6415  дела през 2019 г.

Общият брой на постъпилите дела в Окръжен съд – Пловдив  през 2019 г. е 6568, а свършените са  6415 дела.  От тях 83 процента са приключили в срок до 3 месеца от образуването им. Наблюдава се ръст както при броя на постъпилите дела, които са с 253 повече в сравнение с предишната година, така и при свършените – със 104 повече.

Съдиите от Окръжен съд продължават да са сред най-натоварените в страната. Действителната натовареност на съдиите е 12,62 към делата за разглеждане и 10,38 към свършените дела през 2019 г. За сравнение през  2018 г. действителната натовареност по показателите за разглеждани дела е 11,89 и 9, 95 за свършените.

Съществен ръст бележи броят на наказателните дела от общ характер и на търговските дела,  запазва се и   постоянната тенденция  за последните няколко години на  усложняване от правна и фактическа страна на почти всички видове дела от  компетенцията на съда.

Общото събрание на съдиите е отменено

Тези и други данни са включени в отчетния доклад за 2019-а година, изготвен от госпожа Антония Роглева – изпълняващ функциите на председател на Окръжен съд – Пловдив.

В доклада е включена информация и за работата на четирите районни съдилища от съдебния район на Окръжния съд – в Пловдив, Карлово, Асеновград и Първомай.

По традиция данните от доклада се изнасят на общо събрание на съдиите. Тази година обаче заради въведените строги противоепидемиологични мерки в Съдебната палата в Пловдив общото събрание бе отменено. Отчетният доклад е публикуван на интернет-страницата на Окръжен съд – Пловдив.

Подобни статии

Top