Пловдивските общински съветници заседават (НА ЖИВО)

Редовната сесия на пловдивския Общински съвет започва в този момент. В дневния ред са залегнали следните точки:

Удостояване с Почетна значка на град Пловдив и награждаване с грамота и парична награда по случай 1 ноември – Ден на народните будители. Вносител е Здравко Димитров – кмет на община Пловдив.

Удостояване с Почетна значка на Пловдив – Стоянчо Лазаров. Вносител са общинските съветници: Атанас Узунов, Едуард Сарафян, Ангел Славов, Николай Бухалов, Константин Георгиев, Петър Ганев, Вера Тоскова, Анета Господинова, Георги Василев, Ясен Михайлов, Иглика Казанджиева, Иван Вичков, Георги Юруков.

Изменение в приходната и в разходната част на бюджета на община Пловдив за 2020 година.      Вносител е Здравко Димитров – кмет на община Пловдив.

Отменя се Решение № 99, взето с Протокол № 6 от 29. 03. 2018 г. на Общински съвет – Пловдив и се приема нов Правилник за устройството и дейността на ОП „Градини и паркове“, ведно с организационната структура на Общинското предприятие и описа на предоставеното за управление имуществото към 30. 07. 2020 година. Вносител е Здравко Димитров – кмет на община Пловдив.

Вземане на решение за увеличаване стойността на собствения принос в бюджета на проект „Образователна инфраструктура – изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив“, съфинансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“. Вносител е Здравко Димитров е кмет на община Пловдив.

Одобряване отпускането на временен безлихвен заем в размер на 400 000 лева от бюджета на община Пловдив за 2020 г. за нуждите на проект Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пловдив, оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Вносител е инж. Анести Тимчев е зам.-кмет на община Пловдив.

Осигуряване на средства за хранене в диетични трапезарии на нуждаещите се лица на територията на Община Пловдив 2021 година. Вносител е инж. Анести Тимчев е зам.-кмет на община Пловдив.

Вземане на решение за настаняване в общинско жилище от фонд „Ведомствен“ на служител от Регионална дирекция „Автомобилна администрация“ в Пловдив. Вносител е арх. Невена Балчева е зам.-кмет на община Пловдив.

*От съображение за сигурност заседанието е закрито за граждани.

1 2

Подобни статии

Top