По-чист въздух сме дишали през 2021-ва година - DC news

По-чист въздух сме дишали през 2021-ва година

Годишната оценка на РИОСВ показва намаляване на замърсяването на въздуха в Пловдив за 2021 г.

Тенденция към намаляване на емисиите на основните замърсители, определящи качеството на атмосферния въздух в Пловдив, отчитат от Регионалната инспекция по околната среда и водите. Ежегодната оценка на РИОСВ – Пловдив показва, че за изтеклата 2021 г. се наблюдава намаляване на нивата на фини прахови частици под 10 микрона /ФПЧ10/, а замърсяването на въздуха е в рамките на изискванията и няма превишения.

Контролът по качеството на въздуха в Община Пловдив се осигурява чрез две автоматично измервателни станции – „Каменица“ и „Тракия“. Данните от мониторинга в измервателна станция „Каменица“ за 2021 г. отчитат спазване на средногодишната норма по показател ФПЧ10 като измерената стойност е 31 mg/m3 при норма 40 mg/m3. За сравнение стойностите за предходните две години са по-високи – 32 mg/m3 за 2020 г. и 36 mg/m3 за 2019 г.

В измервателна станция „Тракия“ средногодишната норма по показател ФПЧ10 също е спазена, измерена е стойност 39 mg/m3 при норма от 40 mg/m3. Отново се отчита спад на замърсяването от ФПЧ10  сравнение с предходните 2020 г. и 2019 г., когато стойностите са били респективно 44 mg/m3 и 45 mg/m3.

Спазени са нивата и на останалите показатели, определящи качеството на атмосферния въздух, като ФПЧ2,5, бензен, кадмий, полициклични ароматни въглеводороди и др.

От Дирекция „Екология и управление на отпадъците“ напомнят за няколко лесни стъпки, които гражданите могат да предприемат за опазване чистотата на въздуха.

“Тези, които се отопляват на дървесна маса и въглища могат да организират пресушаване на дървесината, а когато купуват такава да изискват от фирмата, че същата е суха и годна за отопление. Използването и горенето от домакинствата на сухи, а не на току-що отсечени дърва, намалява с над 40% отделяните емисии на фини прахови частици. Също така дървесината не трябва да бъде обработвана с бои, лакове, смоли и лепила, да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка, както и да е примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти“, допълват от Дирекцията.

Експертите припомнят още, че почистването на комините всяка година също спомага за намаляване на концентрациите на замърсители в населените места и подпомагане на доброто естествено разсейване на изпусканите газове.

В изпълнение на политиките и мерките за опазване на околната среда и подобряване качеството на въздуха Община Пловдив продължава записването за граждани по проекта за безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с по-екологично отопление на електричество, пелети, газ или централно парно отопление.

Подобни статии

Top