Почистиха района на „Червената стена“ край Бачково

Резерват „Червената стена“ се простира на площ от 3 043,53 дка в землищата на селата Бачково, Добростан и Орешец, общ. Асеновград и с. Борово, общ. Лъки, обл. Пловдив. Той е изключителна държавна собственост и съгласно Закона за защитените територии се стопанисва, охранява и управлява от РИОСВ-Пловдив. На територията му се допускат туристически посещения, но само по специално определените  и утвърдени със заповед на министъра единадесет туристически пътеки за посетители, които са обозначени, маркирани и поддържани от пловдивската екоинспекция. Тази година екоинституцията е планирала да подмени девет информационни табла в резервата, които предоставят данни за статута и режима на защитената зона и консервационно значимите растителни и животински видове, опазвани в района.

Резерватът привлича целогодишно любителите на екотуризма.

На всички тях РИОСВ – Пловдив напомня, че при преминаване по пътеките е забранено отклоняването на посетители от туристическите маршрути, замърсяване с битови и други отпадъци, брането, събирането, отрязването или увреждането на растения, убиването, улавянето, преследването или обезпокояване на животни; паленето на огън и бивакуването. Тези забрани целят опазването на биоразнообразието и местообитанията в резервата и съхраняване на ландшафтите.

„Време е да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата, да осъзнаем колко е ценна тя за нас и колко е крехко нейното равновесие. По-добрият вариант за всички е не да организираме почиствания няколко пъти годишно, а всеки от нас да прави съзнателен всекидневен избор да не замърсява и уврежда, за да има природа и за поколенията след нас. Нека се обединим в името на природата!“,  бе призивът на директора на РИОСВ – Пловдив на днешния Световен ден на околната среда.

1 2

Подобни статии

Top