Подаването на заявления за продажба на мартеници ще става онлайн, системата е активна от днес

Заявления за издаване на разрешения за продажба на мартеници през 2021 година ще се подават само онлайн.

Това гласи заповед на кмета на община Пловдив Здравко Димитров, а целта е да се избегнат струпвания на много хора на едно място. Информация за цялата кампания, подаване на заявления и начин на плащане може да се види на сайта на община Пловдив www.plovdiv.bg.

В специален раздел „Мартеници 2021“, който се намира горе вдясно под основното меню, са поместени и схемите, където са разположени определените места за продажба. Системата за подаване и регистрация ще се активира в 8,30 часа на 27.01.2021 г.

На всяко физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице ще се издава по един брой разрешение за ползване на площ от 2 кв. м. В заявлението – образец всеки кандидат може да посочи до 5 /пет/ места, подредени по приоритет, съобразно одобрените схеми за поставяне на преместваеми обекти за продажба на мартеници.

Определянето на ползвател ще се извършва по реда на регистрация на заявлението в системата /час на регистрация/ и съобразно посочените от лицето желания за зона и място.

Разрешенията за ползване ще се издават не по-рано от 01.02.2021 г., като за зона -площад „Стефан Стамболов“- същите ще се издават със срок на действие до 02.03.2021 г. /включително/.

Получаването на издадените разрешения ще се осъществява чрез дирекция „Стопански дейности“ при спазване на изискванията на Наредба на ОбС Пловдив за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив.

 

Подобни статии

Top