Последен ден за заплащане на местните данъци и такси с 5% отстъпка

ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ДИРЕКЦИЯ“МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Уведомява, че днес –  05.05.2021 г., изтича срокът за заплащане на задълженията за данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства за 2021 г. с предвидената в ЗМДТ и НОАМТЦУТОП отстъпка от 5 на сто. 

Съгласно ЗМДТ и НОАМТЦУТОП сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2021 г. са както следва: 

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва: 

Първа вноска    –                     до 30.06.2021 г.

Втора вноска     –                      до 01.11.2021 г. 

Съгласно разпоредбата на чл.4, ал.2 и чл.9б от Закона за местните данъци и такси, невнесените в срок данъци и такси се събират заедно със съответните лихви за просрочие. 

Задълженията могат да бъдат платени по един от следните начини:

·               В брой и чрез ПОС терминални устройства на касите на дирекция „Местни данъци и такси” в гр.Пловдив:

     РАЙОН                           АДРЕС                                                        РАБОТНО ВРЕМЕ

„ЦЕНТРАЛЕН”          ул. „Радецки” №18А                                                08.00 ч. – 17.30 ч.

„ЮЖЕН”                    бул.”Македония” №73А                                          08.30 ч. – 16.30 ч.

„СЕВЕРЕН”               бул.”Цар Борис ІІІ Обединител” № 22А                08.30 ч. – 16.30 ч.

„ЗАПАДЕН”               ул.”Вечерница”№ 1А                                              08.30 ч. – 16.30 ч.

„ИЗТОЧЕН”                бул.”Шести септември” № 274                              08.30 ч. – 16.30 ч.

„ТРАКИЯ”                   бул.”Освобождение” № 63                                    08.30 ч. – 17.00 ч.

·               Безкасово по банковата сметка на Община Пловдив в ТБ „ИНВЕСТБАНК”АД – КЛОН ПЛОВДИВIBAN: BG53 IORT 737584020 20000, BIC: IORTBGSF, по съответния код за вид плащане:

Данък върху недвижимите имоти и лихви                                                442100

Такса за битови отпадъци и лихви                                                            442400

Данък върху превозните средства и лихви                                               442300

·               По интернет, използвайки системата виртуален ПОС, достъпен с ПИН код, предоставен от Дирекция „Местни данъци и такси”, на страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg;

·               На касите на Изипей /Easypay/ и по интернет, чрез системата Ипей /ePay/, на интернет страница www.epay.bg;

·               На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите посредници Инвестбанк АД, Банка ДСК ЕАД, ОББ АД и ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД;

·               По интернет, чрез портала за електронни услуги на Националната агенция за приходите, достъпни с ПИК код, издаден от НАП, на интернет страница www.nap.bg; 

Информация за размера на задълженията може да получите в Дирекция „Местни данъци и такси” на адрес гр.Пловдив, ул.”Радецки” №18А,  на посочените телефони:

Отдел „Обслужване”: 032/276917; 032/276922; 032/276928;

Отдел „Приходи”: 032/276940; 032/276947;

Отдел „Събиране и контрол”: 032/276935; 032/276966,

както и на следните интернет страници – www.plovdiv.bgwww.epay.bgwww.nap.bg

Подобни статии

Top