Повече пари за "Топъл обяд" в Асеновград - DC news

Повече пари за „Топъл обяд“ в Асеновград

Увеличава се стойността на разхода за единица продукт „Топъл обяд“.

Изменението което влиза в сила от 1.3.2022г. касае увеличение на ставката за единица продукт – топъл обяд от 2,70 лв. на 2,90 лв. Общата сума за изпълнение на договора се променя от 325 746,63 лв. на 331 158,63 лв.

Припомняме, че от безплатен „Топъл обяд“ към момента се възползват 300 жители на община Асеновград. Те са на различна възраст, като са определени по списък. Хората ще получават храна до 30.06.22 г.

Целевите групи са – Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

Лица поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

„Топъл обяд“ се реализира със съдействието на Агенция „Социално подпомагане“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, чрез Операция „Осигуряване на топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 на територията на община Асеновград“.

Договор BG05FMOP001-5.001-083-C06 „Tопъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Асеновград”, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“.

 

Подобни статии

Top