Пожарникари от Пловдивско се обучават за оказване на първа домедицинска помощ при ПТП

Пожарникари и спасители от област Пловдив се обучават за оказване на първа домедицинска помощ при пътно-транспортни произшествия

В Технологичния център по спешна медицина в Пловдив от 12 юни започна планирано обучение на пожарникари и спасители за оказване на първа домедицинска помощ при ПТП.

В обучението, което ще продължи до 26 юни 2018 г. са включени 98 служители на РДПБЗН – Пловдив: Районни служби „ПБЗН“ от Пловдив, Асеновград, Карлово и Раковски, както и пожарникари и спасители от Сектор „Специализирани оперативни дейности“ – Пловдив.

Инициативата за това опресняващо и надграждащо обучение е планирана от ръковоството на РДПБЗН – Пловдив с цел непрекъснато повишаване на квалификацията и подготовката на пожарникари и спасители – професионално изложени на висок риск и продължителен ежедневен стрес.

Обучението се провежда от специалисти на ДЗЗД „Технологичен център за спешна медицина“ в Пловдив, изграден по процедура „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“ по Оперативна програма „Равитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013.

Целта на обучението е да се представят най-съвременните постановки относно ефективността при съхраняване на човешкия живот в критични ситуации. Чрез използване на манекени с реалистична анатомия и клинична функционалност се създават максимално реалистични ситуации с пострадали при инциденти. Практическото обучение е индивидуално, като всеки курсист отработва и непосредствено прилага теоретичните си знания.

В резултат, преминалите обучението пожарникари и спасители ще затвърдят и надградят досегашните си познания и умения и ще се запознаят с най-новите общоприети методи и техники от добрите европейски практики за борба с шока, за дихателно и сърдечно-съдово въстановяване при критични животозастращаващи инциденти, при различен вид травматизъм – механичен, химичен, радиационен, както и при масови инциденти със засягане на много хора.

В рамките на обучението е предвидено провеждането на редица практически тренинги за пожарникарите и спасителите.

Подобни статии

Top